Alytuje 2017 metais planuojama pakeisti apie 10 000 šalto vandens apskaitos prietaisų

Visus atsiskaitomuosius šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisus Alytaus mieste įrengia ir eksploatuoja UAB „Dzūkijos vandenys“.
Šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisus (skaitiklius) daugiabučių namų butuose UAB „Dzūkijos vandenys“ pradėjo įrenginėti ir keisti nuo 2005 metų pabaigos. Pagal šiuos prietaisus yra atsiskaitoma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, todėl jie yra priskiriami teisinės metrologijos objektams.
Prietaisų tinkamumą naudojimui reglamentuoja LR metrologijos įstatymas bei poįstatyminiai aktai. Pagal nustatytus reikalavimus, skaitikliai privalo būti metrologiškai patikrinami ne rečiau kaip kas 6 metus. Patikrą gali atlikti tik atitinkamus pažymėjimus turinčios specialios laboratorijos.
Nuo šių metų sausio mėnesio Alytaus miesto daugiabučių namų butuose pradedami keisti šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisai, kurie butuose buvo sumontuoti 2011–2012 metais. Iš viso per 2017 metus planuojama pakeisti beveik 10 000 tūkst. skaitiklių 233 daugiabučiuose namuose. Skaitiklių keitimo darbus, pagal su bendrove „Dzūkijos vandenys“ sudarytą sutartį, vykdys UAB „Dusmenėliai“ darbuotojai. Skaitikliai bus keičiami tik darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Skaitiklių keitimo darbus vykdantys darbuotojai dėvės tvarkingus darbo drabužius su UAB „Dusmenėliai“ skiriamaisias ženklais, turės darbo pažymėjimus.
Apie skaitiklių keitimo darbų pradžią konkrečiame daugiabutyje namo administratorius ar bendrijos pirmininkas bus informuojami telefonu arba elektroniniu paštu siunčiamu pranešimu prieš 3 dienas iki planuojamų darbų pradžios. Taip pat mažiausiai prieš 3 dienas daugiabučių namų laiptinėse esančiuose stenduose arba ant laiptinių durų bus iškabinti skelbimai su informacija apie numatomą skaitiklių keitimo laiką tame daugiabutyje.
Bendrovė „Dzūkijos vandenys“ tikisi gyventojų, kurių butuose bus keičiami skaitikliai, geranoriškumo, bei prašo skelbimuose nurodytu laiku būti namuose.
Tuo atveju, jeigu skelbime nurodytu laiku gyventojai negalės būti namuose, jie turi skambinti skelbime nurodytais telefonų numeriais į UAB „Dusmenėliai“ (tel. 78550), arba į UAB „Dzūkijos vandenys“ Abonentų skyrių (tel. 8 700 55510) ir nurodyti jiems patogų skaitiklių keitimo laiką bei kontaktinį telefono numerį.
Keičiant skaitiklius, laikinai gali būti nutrauktas šalto vandens tiekimas.
Gyventojams atsisakant į butą įsileisti skaitiklių keisti atvykusius darbuotojus ar nesudarius sąlygų šalto vandens skaitiklių pakeitimui, vadovaujantis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis“, pasibaigus butuose sumontuotų skaitiklių metrologinės patikros galiojimo laikotarpiui, šalto geriamojo vandens suvartojimas nustatomas pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui, dauginant iš koeficiento 2. Taigi, pavyzdžiui, jeigu bute gyvena 4 asmenys, tai per 1 mėnesį jų suvartotas šalto geriamojo vandens kiekis būtų:
1,68 x 4 = 6.72 m3 ir 6.72 x 2 = 13.44 m3
Taip apskaičiuotas šalto geriamojo vandens suvartojimas taikomas iki skaitiklio pakeitimo.
Gyventojai, atliekantys remonto ar rekonstrukcijos darbus patalpose, kuriose įrengti atsiskaitomieji geriamojo vandens apskaitos prietaisai, primygtinai raginami nepabloginti šių prietaisų eksploatavimo ir priežiūros sąlygų – negalima skaitiklių paslėpti po apdailos plytelėmis, tapetais ar baldais – deja, tokių atvejų vis dar pasitaiko. Vadovaujantis minėtomis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis“, vartotojas turi leisti vandens tiekėjo atstovui, pateikusiam darbo pažymėjimą, laisvai prieiti prie vandens apskaitos prietaiso tam, kad galėtų jį pakeisti ar patikrinti skaitiklio rodmenis ar pajungimo teisingumą.
Tuo atveju, jeigu atvykę skaitiklių keitimo darbus atliekantys darbuotojai negali laisvai prieiti prie skaitiklio dėl netinkamų skaitiklio ekploatavimo sąlygų, pildomas nustatytos formos aktas. Jame nurodoma, dėl kokių priežasčių negalima pakeisti skaitiklio ir vartotojui suteikiamas 2 mėnesių laikotarpis, per kurį jis privalo tas technines kliūtis pašalinti, t. y., padaryti tinkamą priėjimą prie skaitiklio ir apie tai informuoti vandens tiekėją. Vartotojui nepašalinus akte nurodytų techninių kliūčių per nustatytą 2 mėnesių terminą ir pasibaigus skaitiklio metrologinės patikros galiojimo laikotarpiui, geriamojo vandens suvartojimas skaičiuojamas pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui, dauginant iš koeficiento 2.
Didžioji dauguma keičiamų šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisų – naudoti. Vežant patikrai, skaitiklis išimamas ir į jo vietą dedamas kitas, jau metrologiškai patikrintas skaitiklis. Nors šis procesas nėra naujas, gyventojams vis dar kyla klausimų, kodėl į patikrai išimtų skaitiklių vietą dedami ne nauji, o naudoti skaitikliai. Manoma, kad, gal būt, naudoti skaitikliai yra ne tokie tinkami apskaitai, kaip nauji. Tai klaidinga nuomonė – naudoti vandens apskaitos prietaisai yra tokie pat kokybiški.
Patikrai nuvežtiems naudotiems skaitikliams laboratorijoje atliekamos sudėtingos tikrinimo procedūros ir tik atitikus visus keliamus reikalavimus, jie pripažįstami tinkamais tolesnei eksploatacijai. Atliktą patikrą, o tuo pačiu ir prietaiso tinkamumą naudojimui liudija ant apskaitos prietaisų dedami specialūs LR metrologijos tarnybos nustatyti ženklinimai. Naudoti skaitikliai eksploatuojami, siekiant sutaupyti lėšų, o tuo pačiu gyventojams reikia mokėti mažesnę pardavimo kainą. Naudoti skaitikliai yra eksploatuojami visuose Lietuvos miestuose.
Montuojant naudotą prietaisą, jo pradiniai rodmenys nebūna nuliniai. Dėl to nereikia nerimauti – keičiant išimamą skaitiklį kitu, surašomas Vandens apskaitos mazgo keitimo aktas (vienas jo egzempliorius lieka gyventojui, kitą saugo įmonė), kuriame nurodomi tiek išimamo, tiek naujai įrengiamo skaitiklio rodmenys. Vartotojai savo sunaudotus vandens kubus priskaičiuoja prie pastatytame prietaise nurodyto rodmens.
Visais su šalto vandens skaitiklių keitimu susijusiais klausimais prašome skambinti į bendrovės „Dzūkijos vandenys“ Abonentų skyrių tel. 8 700 55510.

 

UAB Dzūkijos vandenys informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą