Pristatytas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas Strateginiam planui

Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) pristatyta Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 m. Strateginio plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.

SPAV parengė VšĮ Aplinkos apsaugos politikos centras, ataskaita yra viešai prieinama Žemės ūkio ministerijos svetainėje. ŽŪM socialinius partnerius ir ūkininkus ir visuomenę kviečia susipažinti su SPAV ataskaita ir joje pateiktomis pastabomis bei rekomendacijomis Strateginiam planui. Ministerija planuoja artimiausiu metu su socialiniais partneriais aptarti SPAV ataskaitoje pateiktas pastabas ir susitarti, kaip į jas reaguoti Strateginiame plane.  

SPAV ataskaitoje, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nagrinėjamos tikėtinos strateginio plano pasekmės aplinkos ir socialiniams aspektams bei jų tarpusavio sąveikai: biologinei įvairovei ir saugomoms bei Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, visuomenės sveikatai, dirvožemiui, vandeniui, klimatui,  orui, kultūros paveldui ir gamtos paveldo objektams, kraštovaizdžiui, gamtos ištekliams ir materialiajam turtui.

Strateginio plano priemonių vertinimas rodo, kad palyginti su ankstesniu laikotarpiu, aplinkai ir klimatui palankus poveikis turėtų būti didesnis – numatyta daugiau aplinkos būklę palaikyti ir gerinti galinčių intervencinių priemonių bei sąlygų, didėja ir dalies prie aplinkos būklės gerinimo prisidedančių priemonių įgyvendinimo apimtys.

Kita vertus, ekspertų vertinimu, neigiamo poveikio aplinkai rizikų išlieka, o bendras plano indėlis siekiant strateginių aplinkos apsaugos tikslų, bus palyginti nedidelis. Ekspertai taip pat pateikė siūlymų, kaip šį poveikį galima būtų sustiprinti.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą