Projektinė iniciatyva „Tau Alytau“ – kviečiame teikti projektinius pasiūlymus

Projektinė iniciatyva „Tau Alytau“ – kviečiame teikti projektinius pasiūlymus
Alytaus miesto savivaldybė kviečia nevyriausybines organizacijas ir bendruomenes prisidėti prie Alytaus problemų sprendimo, siūlyti iniciatyvą, teikti projektinius pasiūlymus ir dalyvauti projektinėje iniciatyvoje „Tau Alytau“. Jos metu savivaldybė finansuoja ne organizacijas, bet projektus, kurie sprendžia aktualias problemas, ir yra orientuoti į aiškius rezultatus, gerinančius alytiškių gyvenimą.
PATVIRTINTOS KRYPTYS IR PRIORITETAI
Socialinės apsaugos sritis
1. Vidutinę protinę negalią turinčių asmenų užimtumas, suteikiant atokvėpio paslaugas.
2. Senelių darželis – dienos centras vyresnio amžiaus žmonėms.
3. Maisto švaistymo mažinimas Alytaus mieste.
Sveikatos apsaugos sritis
1. Sveikos gyvensenos skatinimas.
2. Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika.
3. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė.
4. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas.
Kultūros plėtros sritis
1. Miesto kultūros paveldo objektų ir etninės kultūros aktualizavimas ir populiarinimas.
2. Įvairios novatoriškos iniciatyvos ir šiuolaikinio meno skatinimas.
3. Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo skatinimas.
Jaunimo politikos įgyvendinimo sritis
1. Jaunimo iniciatyvos ir laisvalaikio užimtumo plėtojimas.
2. Jaunimo organizacijų, savanorystės ir veiklos kokybės gerinimas.
3. Aktyvaus pilietiškumo, dalyvaujamosios demokratijos ir pilietinio sąmoningumo didinimas.
Kūno kultūros ir sporto sritis
1. Kūno kultūros, sporto paslaugų ir produktų sukūrimas, įtraukiant miesto bendruomenę.
2. Įvairaus lygio sporto renginių organizavimas.
3. Alytaus – sporto miesto – įvaizdžio gerinimas.
Švietimo kokybės gerinimo sritis
1. Kūrybiškumo, partnerystės, bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymas.
2. Bendrosios ir profesinės kompetencijos įgijimas ir tobulinimas, savanorystės skatinimas.
3. Kūrybinių galių ir gebėjimų plėtojimas, savišvietos ir saviraiškos poreikių tenkinimas.
4. Žalingų įpročių prevencijos vykdymas, sveikos gyvensenos propagavimas, gyvenimo įgūdžių ir verslumo ugdymas.
Pareiškėjas gali būti ne pelno siekiantis juridinis asmuo, išskyrus valstybės / savivaldybės įstaigas, kurių steigėja, savininkė arba dalininkė yra valstybė / savivaldybė, planuojantis įgyvendinti projektą Alytaus mieste ir jam gauti finansavimą iš savivaldybės biudžeto. Projektinis pasiūlymas teikiamas sričiai pagal vieną prioritetą.
Projektinis pasiūlymas – dokumentas, kurį pateikia pareiškėjas, siekdamas pristatyti preliminarią projekto idėją, veiklą, rezultatus ir reikalingus finansinius išteklius jiems pasiekti. Projektiniai pasiūlymai priimami iki 2017 m. gruodžio 1 d.
Detalesnė informacija apie projektinę iniciatyvą „Tau, Alytau“ – http://www.alytus.lt/projektine-iniciatyva

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą