Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas

Informuojame, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 8, 13, 15, 16, 17, 191, 20, 30, 34, 36 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 192, 251, 252 straipsniais įstatymui, įteisintas socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas. 

Tai padaryta siekiant nustatyti vienodus reikalavimus socialinių paslaugų įstaigoms, teikiančioms akredituotą socialinę priežiūrą, suvienodinti visuomeninių organizacijų ir biudžetinių įstaigų galimybes teikti kokybiškas socialinės priežiūros paslaugas. 

Pagal priimtas Socialinių paslaugų įstatymo pataisas, savivaldybės akredituos jų teritorijoje teikiamą socialinę priežiūrą

Pirmuoju etapu bus akredituojamos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos, kurios turi būti akredituotos iki 2021 m. sausio 1 d. 

Kitos socialinės priežiūros paslaugos (pvz., pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laikinas apnakvyindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba ir kt.) bus pradėtos akredituoti nuo 2021 m. sausio 1 d., o teikti – nuo 2022 m. sausio 1 d.

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ AKREDITAVIMAS

Nuo 2021 m. sausio 1 d. bus teikiama tik akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra.

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, pateikia Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Alytaus miesto savivaldybės vaikų dienos socialinės priežiūros įstaigų akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos apraše nurodytus dokumentus:

Prašymą, užpildytą lietuvių kalba, pasirašytą įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens.

Dokumentus ar jų kopijas:

įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, steigimo sutartį ir pan.);

jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją; 

dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis, kurios atitinka akredituotos socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus (jei paslaugoms teikti jos būtinos);

įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, pareigybių ir darbuotojų skaičiaus sąrašą;

įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, pagrindžiančius dokumentus;

informaciją apie paslaugų gavėjų skaičių;

Prašymas ir dokumentai pateikiami vienu elektroniniu laišku, siunčiant elektroniniu pašto adresu soc_parama@alytus.lt. Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete (pvz., atsiųsta nuoroda į programą „Google drive“ ir pan.).

Visais klausimais informacija teikiama tel. 8 672 37 957, 8 620 24 324.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu dėl COVID-19 viruso plitimo grėsmės asmenys gyvai Socialinės paramos skyriuje nepriimami, aptarnaujami tik nuotoliniu būdu.

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a49b70025ba11eb932eb1ed7f923910

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0754a1f0c2a911ea9815f635b9c0dcef 

Socialinės paramos skyriaus informacija

 

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą