Kviečiame teikti bendruomenės stiprinimo projektų paraiškas

Kviečiame Alytaus mieste registruotas ir veikiančias bendruomenines organizacijas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, teikti projektų paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 m. veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonę stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse.

Konkursui skiriama 36 133 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 
Lėšų paskirstymas Alytaus miesto seniūnaitijoms yra patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-03 įsakymu Nr. DV-498:  

I teritorijai priskirtoms  seniūnaitijoms:

Alyčio seniūnaitijai – 1 571,53 Eur;

Piliakalnio seniūnaitijai – 1 576,37 Eur;

Kurorto seniūnaitijai – 1 288,91 Eur; 

Dvaro seniūnaitijai – 1 533,80 Eur; 

Senamiesčio seniūnaitijai – 1 874,03 Eur;

Ulonų seniūnaitijai – 2 433,36 Eur.

II teritorijai priskirtoms seniūnaitijoms:

Dainavos seniūnaitijai – 4 405,79 Eur;

Kalvos seniūnaitijai – 1 232,39 Eur;

Likiškių seniūnaitijai – 1 679,53 Eur;

Panemunės seniūnaitijai – 1 600,01 Eur;

Putinų seniūnaitijai –  4 924,28 Eur.

III teritorijai priskirtoms  seniūnaitijoms:

Jurgiškių seniūnaitijai – 4 018,00 Eur;

Vidzgirio seniūnaitijai – 4 976,00 Eur;

Volungės seniūnaitijai – 3 019,00 Eur.

Kiekvienoje teritorijoje didžiausia ir mažiausia vienam projektui įgyvendinti galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma yra patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-04 įsakymu Nr. DV-512:
I teritorijai priskirtoms seniūnaitijoms didžiausia suma – 10 278,00 Eur, mažiausia suma – 1 288,91 Eur; 
II teritorijai priskirtoms seniūnaitijoms didžiausia suma – 13 842,00 Eur, mažiausia suma – 1 232,39 Eur; 
III teritorijai priskirtoms seniūnaitijoms didžiausia suma – 12 013,00 Eur, mažiausia suma – 3 019,00 Eur. 
 
Tinkamomis finansuoti laikomos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-03-24 įsakymu Nr. A1-246 patvirtintame tvarkos apraše numatytos veiklos rūšys:

socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms, veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;

veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą;

veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti;

veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu;

veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio  pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla, sporto ir sveikatinimo veikla;

bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas.

Prie paraiškos pridedamos šių dokumentų kopijos:

jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaita; 

asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija (SADM aprašo 5 priedas);

 jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas, dokumentas, partvirtinantis asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), bendradarbiavimo susitarimo/jungtinė sutartis, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyta/nurodytos SADM aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;

aktyvi (-ias) nuoroda (-os), leidžianti (-ios) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių  ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis);

kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.   

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Projekto veikla gali būti numatoma vykdyti ne vienoje seiūnaitijoje. Projektų paraiškų priėmimo pradžia 2021 m. gegužės 19 d., pabaiga birželio 7 d. 16 valanda. 
Paraiškos su priedais 1 egzemplioriumi priimamos Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje adresu Vilties g. 28A arba elektroniniu paštu daina.sviderskiene@alytus.lt . Teikiant paraiškas ir susijusius dokumentus elektroniniu paštu, dokumentai turi būti pasirašyti ir nuskenuoti. Paraiškos pateiktos po birželio 7 d. 16 val., nebus vertinamos.

Informacija ir konsultacijos teikiamos Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, tel.  8 619 85 775, atsakinga valstybės tarnautoja Daina Sviderskienė.

Nuorodos į dokumentus:
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo”
https://bit.ly/2Rkok4A   

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“
https://bit.ly/3ylQ6hp

Sąmata

 

AMS, Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą