Viskas apie Šeimos kortelę

Kam skirta?

Šeimos kortelėmis galės naudotis gausios ir neįgalius vaikus auginančios šeimos.

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar nuolatinių globotinių iki 18 metų amžiaus. Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie yra nesusituokę, neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų.

Jeigu išsiskyręs asmuo su vaikais sukuria naują šeimą su asmeniu, kuris taip pat turi vaikų, vaikų skaičius šeimoje yra vertinamas bendrai.

Neįgalųjį slauganti ar prižiūrinti šeima – šeima, kai kartu su tėvais gyvena vaikas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, arba darbingo amžiaus nesusituokęs asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Nuolaidos

Šeimos kortelė garantuoja specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas prekėms bei renginiams. Šeimos kortelės turėtojai įgyja galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis kortelės partnerių nuolaidomis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Nuolaidų krepšelis bus nuolat kintantis.

Visos naujienos apie nuolaidas skelbiamos Šeimos kortelės interneto svetainėje.

Informacija kortelės turėtojams

Šeimos kortelė gaminama pagal Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) nurodytus / pateiktus duomenis ir išsinčiama į faktinę ar deklaruotą gyvenamąją vietą. Prioritetas teikiamas faktinei gyvenamajai vietai. Tačiau dar prieš tai gausios ar neįgalųjį slaugančios ar prižiūrinčios šeimos gauna elektroninius laiškus, informuojant apie galimybę gauti Šeimos kortelę. Nepateikus prašymo gauti Šeimos kortelę, ji negali būti gaminama ir siunčiama dėl sustiprintos asmens duomenų apsaugos.

Jeigu šeimos duomenų nėra SPIS sistemoje (taip gali nutikti, pavyzdžiui, jei šeima nepildė prašymo vaiko pinigams), joje verta užsiregistruoti ir prašymą teikti nustatyta tvarka internetu www.spis.lt.

Be registracijos SPIS, rašytinį prašymą dėl Šeimos kortelės galima pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD). Prašymą galima siųsti paštu arba pateikti atvykus į SPPD. Prašymo forma yra patvirtinta Šeimos kortelės tvarkos apraše, o pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos.

Šeimai nemokamai išduodama viena kortelė – ja gali naudotis visi asmenys šeimoje, kurių vardai ir pavardės nurodyti ant kortelės. Jeigu šeimos nariai nori naudotis kortelėmis atskirai, galima užsakyti papildomus egzempliorius, kompensuojant nustatytas kortelės gamybos bei personalizavimo išlaidas. Esant poreikiui identifikuoti Šeimos kortelės turėtojo tapatybę naudojantis kortelę, gali būti prašoma parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Šeimos kortelė aktyvuojama pirmą kartą prisijungus prie nuolaidų sistemos.

Šeimos kortelę praradus, pažeidus ar pasikeitus asmens duomenims, jos turėtojas turi apie tai pranešti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

Kortelė galioja 5 metus nuo jos pagaminimo datos arba iki kol galioja kortelės turėtojui keliami reikalavimai.

Informacija partneriams

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys kviečiami prisijungti prie Šeimos kortelės programos. Jie nuolaidas gali teikti trimis lygiais:

Kortelės svečio: sudarius elektroniniu būdu bendradarbiavimo sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu dėl vienkartinių nuolaidų ir įtraukiant į kortelės dalyvių sąrašą;

Kortelės draugo: sudarius rašytinę ne trumpesnę kaip 3 mėnesių bendradarbiavimo sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu, numatant galimybę kiekvieną mėnesį teikti kitokias nuolaidas, suteikiant teisę nuolaidų teikimo metu naudoti kortelės ženklą, Socialinių paslaugų priežiūros departamento išduotus kortelės ženklo lipdukus ir įtraukiant į kortelės dalyvių sąrašą;

Kortelės partnerio: sudarius rašytinę ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bendradarbiavimo sutartį, numatant įsipareigojimus teikti sutartyje nurodytas nuolaidas visą sutartyje nurodytą laikotarpį, suteikiant teisę naudoti kortelės ženklą, skelbiant informaciją visomis kortelės viešinimo priemonėmis, įskaitant kortelės stendus, svetainės partnerių skiltį, lipdukus, banerius, įtraukimą į kortelės žemėlapį.

Pasirinkęs vieną iš nuolaidų teikimo lygių, viešasis ar privatus juridinis asmuo turi pateikti prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, užpildydamas prašymo formą kortelės interneto svetainėje.

Kortelės svečiui, draugui ar partneriui pasirašius sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu, išduodamas Šeimos kortelės ženklas, kuris naudojamas nuolaidos teikimo vietoje nuolaidos teikimo laikotarpiu. Pasibaigus kortelės partnerio nuolaidos teikimo terminui ir jo nepratęsus, kortelės partneris praranda teisę naudoti kortelės ženklą.

Įmonės ir įstaigos, kurios nori tapti partneriais, gali kreiptis telefono numeriu: +370 605 65455, arba el. paštu: info@seimos-kortele.lt. Techniniais klausimais pildant užklausą, kaip tapti partneriu konsultuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamento specialistai telefono numeriais: +370 706 68271, +370 706 64244, arba el. paštu: seimoskortele@sppd.lt. 

Daugiau informacijos https://bit.ly/35mMUIY

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą