Miesto infrastruktūros plėtrai – savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas

Savivaldybės dažnai sulaukia gyventojų reikalavimų užtikrinti tinkamą kelių būklę, viešąjį transportą, apšvietimą, nuotekų tinklus bei kitą miestams būdingą inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą. Pastebima, kad paprastai, prašydami statybos leidimo gyvenamajai statybai viduryje laukų ar pateikę prašymą keisti žemės paskirtį, žmonės infrastruktūros trūkumo klausimo nesureikšmina, tačiau vėliau kilusias problemas tenka spręsti savivaldybėms. Siekiant suvaldyti tokią chaotišką plėtrą, praėjusiais metais Lietuvoje įsigaliojo Infrastruktūros plėtros įstatymas, kuris numato prievolę savivaldybėms įvesti infrastruktūros plėtros mokestį, o surinktos lėšos būtų naudojamos kompensacijoms už iniciatorių pastatytas ar įrengtas inžinerinę infrastruktūrą.

Šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimu Nr. T-383 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo savivaldybės administracijai, Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės plėtros įmokos tarifo nustatymo“ nustatytas nulinis Alytaus miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifas, kurį planuojama keisti.

Naujasis mokestis sudarys sąlygas aiškiau koordinuoti savivaldybės infrastruktūros plėtrą, ją vystyti ir teisės aktų numatyta tvarka kompensuoti vystytojams už jos įrengimą.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dalis, skirta savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti, apskaičiuojama statinio ar statinio rekonstravimo į pastatą projekte nurodytą pastato (pastatų) bendrąjį plotą (kvadratiniais metrais) ir (ar) inžineriniu statiniu, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, užstatytą plotą (kvadratiniais metrais) padauginant iš savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo. Pastato rekonstravimo atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dalis apskaičiuojama rekonstruojamo pastato padidėjusią bendrojo ploto dalį (kvadratiniais metrais) padauginant iš savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto įmokos tarifo. 

Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 14 straipsnio 4 punktas numato, kad teritorijose (zonose) gali būti tvirtinami skirtingi savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifai, diferencijuojant pagal pastatų ir (ar) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, savivaldybės infrastruktūros išvystymo lygį ir plėtros poreikį.

Dėl infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo rekomenduojame kreiptis tuo metu, kai jau žinosite statinių ir kitos infrastruktūros plotus – prieš teikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą.

Prašymo formą rasite čia:

Vadovaujantis Savivaldybių infrastruktūros įstatymo 12 straipsniu, surenkamos infrastruktūros plėtros lėšos bus naudojamos finansuoti savivaldybės infrastruktūros plėtrą. 

Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Giedriaus Griškevičiaus, dėl tarifų dydžio bei koeficientų infrastruktūros plėtros lėšoms savivaldybės taryba apsispręs po diskusijų. 

Kitose savivaldybėse jau nustatytas tarifas yra įvairaus dydžio ir svyruoja nuo 1 iki 50 eurų už statomo ar rekonstruojamo pastato kvadratinį metrą.

Skaičiuojant įmokos dydį bendrasis pastato plotas ar inžineriniu statinių užstatomas plotas dauginamas iš nustatyto įmokos tarifo ir numatyto koeficiento. Rekonstrukcijos atveju įmoka skaičiuojama nuo padidėjusio ploto.

Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio vyriausiosios specialistės (savivaldybės vyriausiosios inžinierės)  Daivos Miglinienės, visi statytojai, planuojantys statyti naują ir (ar) rekonstruoti esamą pastatą, kitą inžinerinį statinį, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra, ir (ar) esamą inžinerinį statinį rekonstruoti į pastatą, kuriems naudoti reikalinga savivaldybės infrastruktūros plėtra, turės sudaryti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį.

Sutartis sudaroma tik dėl savivaldybės infrastruktūros, t. y., tos infrastruktūros, kuri reikalinga statinio tinkamam funkcionavimui ir kurią savivaldybė ar savivaldybės infrastruktūros valdytojai perims į savo balansą.

Sutartis, vadovaujantis įstatymu, nesudaroma tais atvejais, kai savivaldybės infrastruktūra nesuplanuota teritorijų planavimo dokumentuose (8 str. 3 d. 3 p.).

Pažymėtina, jog SIP sutartis sudaroma norint vystyti tą savivaldybės infrastruktūrą, kuri atitinka SIPĮ 2 str. 1 d. įtvirtintą sąvoką ir įprastai nėra plėtros iniciatoriaus žemės sklype, t. y., įprastai privačiame žemės sklype esanti inžinerinė infrastruktūra nebus laikoma infrastruktūra, dėl kurios galėtų būti sudaryta SIP sutartis (išskyrus atvejus, kai servitutinėje sklypo dalyje projektuojami magistraliniai tinklai), ir už kurią būtų galima gauti kompensaciją.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (iniciatoriai), siekdamas (siekdami) suprojektuoti, įrengti ir (ar) pastatyti kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose suplanuotą savivaldybės infrastruktūrą ar atskirus šios infrastruktūros elementus, inicijuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymą, pateikdamas (pateikdami) raštu pasiūlymą savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriui taip pat  pateikia:

 Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinio asmens identifikacinius duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, kai asmens kodas nesuteiktas, ryšio duomenis: adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, savivaldybės inžinerinės infrastruktūros projektavimo ir statybos ar įrengimo sąmatas (SIPĮ 13 str. 3d.) arba Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio teisinė forma (jei teisinės formos neturi – teisinis statusas), pavadinimas, kodas, jei jis suteikiamas, ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), savivaldybės inžinerinės infrastruktūros projektavimo ir statybos ar įrengimo sąmatas (SIPĮ 13 str. 3d.).

Kompensacijos už neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą statytojams bus išmokamos vieną kartą arba mokamos dalimis kiekvienais metais ne ilgiau kaip 10 metų nuo šios savivaldybės infrastruktūros perdavimo savivaldybės infrastruktūros valdytojui (valdytojams) dienos. 

Kompensacijas už prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas savivaldybė privalo išmokėti vieną kartą arba mokėti dalimis kiekvienais metais ne ilgiau kaip 5 metus nuo šios savivaldybės infrastruktūros perdavimo valdytojui (valdytojams) dienos.

Kompensacijos dydis negalės viršyti infrastruktūros plėtros iniciatoriaus išlaidų, patirtų įgyvendinant nurodytą savivaldybės infrastruktūros plėtrą, dydžio.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą