Kviečiame teikti jaunimo srities projektų paraiškas!

Alytaus miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Alytaus miesto savivaldybės jaunimo srities projektų paraiškų teikimo, atrankos konkurso ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-12-22 sprendimu Nr. T-390 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo srities projektų paraiškų teikimo, atrankos konkurso ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kviečia jaunimo ar su jaunimu dirbančias organizacijas  teikti projektines paraiškas, kurioms finansuoti skiriama iki 100 proc. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.
Paraiška gali būti teikiama pasirinktinai į vieną prioritetinę programos sritį:

  1. Jaunimo verslumo ir laisvalaikio užimtumo plėtojimas.
  2. Jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos kokybės gerinimas.
  3. Jaunimo emocinės sveikatos stiprinimas ir savanoriškos veiklos skatinimas.

Reikalavimai pareiškėjams

Paraišką teikti gali juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė, planuojantis (-ys) įgyvendinti projektą ir gauti finansavimą projektui įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto lėšų, išskyrus biudžetines įstaigas.

Kai projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, paraišką turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo. Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti tinkamai atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto skirtų (jeigu buvo skirta) lėšų panaudojimą. 
Pareiškėjas paraišką gali teikti tik vienai sričiai ir vienam tos srities prioritetui.

Finansuojamos veiklos rūšys
 
Jaunimo verslumo ir užimtumo plėtojimas, renginiai, mokymai, stovyklos ir kita veikla, pagrįsta naujomis idėjomis ir skatinanti miesto jaunimą prasmingai, aktyviai ir sveikai praleisti laisvalaikį ir/ar ugdyti verslumo įgūdžius.

Jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos kokybės gerinimas stiprinant gebėjimus veikti organizacijos viduje, komandinį darbą, organizacijų bendradarbiavimą, jų narių kompetencijos kėlimą per renginius, mokymus ir kitokią veiklą.

Jaunimo emocinės sveikatos stiprinimas ir savanoriškos veiklos skatinimas įtraukiant jaunus žmones į įvairią jiems įdomią veiklą, suteikiant žinių apie emocinį intelektą, emocinės sveikatos svarbą žmogaus gyvenime, skatinant jų iniciatyvumą, pilietinį aktyvumą, supažindinant su savanorystės svarba formuojant jauno žmogaus asmenines savybes, pasirenkant profesiją.

Tinkamos projekto vykdymo išlaidos

Išlaidos yra faktiškai patirtos ir apmokėtos per projekto įgyvendinimo laikotarpį nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus. Proporcingos ir būtinos projektui įgyvendinti, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus. Pagal savo paskirtį atitinka sąmatoje nurodytas išlaidas. Realios, atitinkančios rinkos kainas. Patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų. Išlaidos, patirtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Projekto išlaidų patyrimo data negali būti vėlesnė nei projekto įgyvendinimo pabaigos data.

Projekto vykdymo išlaidos, projektui įgyvendinti reikalingų prekių įsigijimo išlaidos (pvz., medžiagos, priemonės, reklaminė atributika ir pan.), projektui įgyvendinti reikalingų paslaugų pirkimo išlaidos (pvz., transporto, technikos, reklamos, spaudos, projekto dalyvių maitinimo, leidybos ir kt. paslaugos). Įgyvendinant projektą galima įsigyti tik tas prekes ir paslaugas, kurios dėl savo pobūdžio ir paskirties atitinka projekto veiklą.
Projekto administravimo išlaidos, kurios yra nebūtinos: projekto vadovo ir finansininko darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas, ir/arba buhalterinės apskaitos paslaugos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos). Projekto administravimo išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Netinkamos projekto vykdymo išlaidos
 
Pareiškėjo įsiskolinimai, draudimas, lizingas, išperkamoji nuoma, pastatų (patalpų) rekonstrukcija, kapitalinis remontas, statyba, projekto veiklai reikalingų patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui ar partneriui, nuomos išlaidos, transporto priemonių remontas, eksploatacinių (išskyrus kuro) išlaidų apmokėjimas, projekto parengimo išlaidos, projekto įgyvendinimo išlaidos, kurios finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių.

Siekiami rezultatai

Daugiau jaunuolių įtraukta į verslumą ir/ar laisvalaikio užimtumą. Gerėjanti jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos kokybė. Daugiau jaunuolių bus užtikrinta geresnė emocinė sveikata ir daugiau jaunuolių bus įtraukti į savanorišką veiklą ar jaunimo savanorišką tarnybą.

Pareiškėjo projektas nefinansuojamas, jeigu paaiškėja, kad:

  • pareiškėjas yra likviduojamas, reorganizuojamas, pertvarkomas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;
  • pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidingą arba melagingą informaciją.

Paraiškų teikimo terminai

Paraiškos teikiamos nuo 2023 m. vasario 6 d. iki 2023 m. kovo 1 d. (imtinai) Registruojamos (bet ne teikiamos) nuo 2023 m. vasario 6 d. iki 2023 m. kovo 2 d. (imtinai).  

Paraiškų teikimo tvarka pasirinktinai: 

  • popierinė paraiška su priedais priimama Alytaus miesto savivaldybės priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus;
  • skenuota paraiška su priedais teikiama el. paštu avilysreg@alytus.lt;
  • paraiška su priedais teikiama per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą www.epaslaugos.lt.

Dėl informacijos apie jaunimo srities projektų paraiškų teikimą konsultuoja Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Dalia Kavolynienė, tel. +370 684 97 043 arba el. paštu dalia.kavolyniene@alytus.lt.

Alytaus miesto savivaldybės jaunimo srities projektų paraiškų teikimo, atrankos konkurso ir finansavimo tvarkos aprašas

Projektų atrankos konkurso paraiškos forma

Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus ir iniciatyvas, vykdymo tvarkos aprašas
 

Alytaus miesto savivladybės administracija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą