Nuotraukos autorius: Zita Stankevičienė

Pasak „Alytaus naujienos“: Į Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas kan­di­da­tuo­ja­ma šei­mo­mis

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pa­skel­bė kan­di­da­tus į Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių me­rus ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas. Ko­vo 5-ąją vyk­sian­čiuo­se ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­muo­se ko­mi­si­ja už­re­gist­ra­vo 13 tūkst. 797 kan­di­da­tus, 433 iš jų sie­kia tap­ti sa­vi­val­dy­bių me­rais. Pa­ly­gin­ti su 2019-ai­siais vy­ku­siais šiais rin­ki­mais, kan­di­da­tuo­ja pa­na­šus skai­čius as­me­nų. Į Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas da­bar yra taip pat pa­na­šus kan­di­da­tų skai­čius. Ta­čiau prieš ket­ve­rius me­tus dau­giau as­me­nų sie­kė me­ro pos­to ir Aly­taus mies­te, ir Aly­taus ra­jo­ne. Iš VRK pa­skelb­tų pre­ten­den­tų į Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas aki­vaiz­du, kad kai ku­riuo­se jų są­ra­šuo­se į šias ta­ry­bas kan­di­da­tuo­ja­ma šei­mo­mis.

Į Aly­taus mies­to ta­ry­bą – de­šimt, į Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bą – pen­ki kan­di­da­tų są­ra­šai

VRK ko­vo 5-ąją vyk­sian­tiems sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­mams į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą už­re­gist­ra­vo de­šimt kan­di­da­tų są­ra­šų.

De­vy­nis jų pa­tei­kė par­ti­jos. Tai So­cial­de­mok­ra­tų, Dar­bo, Re­gio­nų, Lais­vės par­ti­jos, taip pat par­ti­ja „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“, De­mok­ra­tų są­jun­ga „Var­dan Lie­tu­vos“, Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga bei Li­be­ra­lų są­jū­dis. Vie­ną – po­li­ti­nis ko­mi­te­tas „Už Aly­tų“.

Da­bar­ti­niams rin­ki­mams į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą kan­di­da­tų są­ra­šus pa­tei­kė pen­kios par­ti­jos – So­cial­de­mok­ra­tų, Dar­bo, De­mok­ra­tų są­jun­ga „var­dan Lie­tu­vos“, Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai bei Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

Kiek kan­di­da­tų są­ra­šuo­se tu­ri bū­ti ma­žiau­siai ir kiek dau­giau­sia as­me­nų, reg­la­men­tuo­ja Rin­ki­mų ko­dek­sas. Są­ra­šuo­se pre­ten­den­tų pri­va­lo bū­ti ne ma­žiau kaip pu­sė ati­tin­ka­mo­je sa­vi­val­dy­bė­je nu­sta­ty­tų ta­ry­bos na­rių man­da­tų ir ne dau­giau nei dvi­gu­bai man­da­tų. Pa­vyz­džiui, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je šiuo­se rin­ki­muo­se be me­ro yra 27 man­da­tai, mi­ni­ma­lus kan­di­da­tų skai­čius vie­na­me są­ra­še – 14, mak­si­ma­lus – 54. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je – be me­ro 25 man­da­tai, tad ati­tin­ka­mai kan­di­da­tų – 13 ir 50.

De­šim­ty­je kan­di­da­tų są­ra­šų į Aly­taus mies­to ta­ry­bą yra 357 as­me­nys. Į vie­ną vie­tą pre­ten­duo­ja per 13 kan­di­da­tų. Pen­kiuo­se kan­di­da­tų są­ra­šuo­se į Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bą – 217 as­me­nų ir dėl vie­nos vie­tos šio­je ta­ry­bo­je var­žo­si be­veik 8,7 as­me­nų.

Prieš ket­ve­rius me­tus į Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą taip pat bu­vo pa­teik­ta de­šimt kan­di­da­tų są­ra­šų, o juos už­re­gist­ra­vo sep­ty­nios par­ti­jos ir trys tuo­met be­si­va­di­nu­sie­ji vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai. Vi­suo­se šiuo­se są­ra­šuo­se bu­vo 333 as­me­nys, dėl vie­nos vie­tos Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je var­žė­si per 12 kan­di­da­tų.

2019-ai­siais vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se dėl man­da­tų Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je run­gė­si aš­tuo­ni par­ti­jų pa­teik­ti kan­di­da­tų są­ra­šai su 211 as­me­nų. Vie­nos vie­tos šio­je ta­ry­bo­je sie­kė 8,4 as­mens.

Pa­ly­gin­ti da­bar­ti­nius Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus su vy­ku­siais prieš ket­ve­rius me­tus, ver­ti­nant, kiek as­me­nų pre­ten­duo­ja į vie­ną man­da­tą, da­bar ko­va dėl vie­no man­da­to šio­se ta­ry­bo­se šiek tiek di­des­nė.

Kai ku­riuo­se kan­di­da­tų są­ra­šuo­se – šei­mų na­riai ar joms ar­ti­mi žmo­nės

 

Iš VRK už­re­gist­ruo­tų ir pa­skelb­tų kan­di­da­tų są­ra­šų į Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas ma­ty­ti, kad kai ku­riuo­se iš jų man­da­tų sie­kia šei­mų na­riai ar joms ar­ti­mi žmo­nės.

Pa­vyz­džiui, So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še į Dzū­ki­jos sos­ti­nės ta­ry­bą an­tru nu­me­riu kan­di­da­tuo­ja me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, o tre­čias šia­me są­ra­še – jos gy­ve­ni­mo part­ne­ris Min­dau­gas Ši­ma, dvi­de­šim­ta są­ra­še – vi­ce­me­rės, kaip ta­ry­bos na­rės, vi­suo­me­ni­nė pa­dė­jė­ja ir jos dė­dės žmo­na Ade­lė Dim­šie­nė.

Kaip De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­rus pre­ten­duo­ja Va­le­ri­jus Ven­cius, jis yra ir pir­mas šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos kan­di­da­tų są­ra­še į Aly­taus mies­to ta­ry­bą. 10-u nu­me­riu „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tų są­ra­še į mies­to ta­ry­bą – jo žmo­na Ri­gon­da Ven­cie­nė, 19-u nu­me­riu – jo duk­ra Ak­vi­lė Ven­ciū­tė. An­tru nu­me­riu šios par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še į mies­to ta­ry­bą įra­šy­tas Taut­vy­das Džiau­tas, 35-u – jo tė­vas Fe­lik­sas Džiau­tas.

Kaip Dar­bo par­ti­jos at­sto­vė į Aly­taus mies­to ta­ry­bą 17-u numeriu pre­ten­duo­ja Re­na­ta Mar­kaus­kie­nė, o jos vy­ras Rai­mun­das Mar­kaus­kas, kaip šios par­ti­jos kan­di­da­tas, sie­kia Aly­taus ra­jo­no me­ro pos­to, taip pat jis yra pir­mas Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą.

Re­gio­nų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še į Aly­taus mies­to ta­ry­bą kan­di­da­tuo­ja Juo­zas Dauk­šys ir jo sū­nūs Kęs­tu­tis bei Ge­di­mi­nas. K.Dauk­šys – 7-u nu­me­riu, J.Dauk­šys – 29-u nu­me­riu, G.Dauk­šys – 54-u nu­me­riu.

Su Li­be­ra­lų są­jū­džiu Dzū­ki­jos sos­ti­nės ta­ry­bos na­rio man­da­to sie­kia Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė, ji šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos kan­di­da­tų są­ra­še – pir­ma, o jos vy­ras An­ta­nas Makš­tu­tis – 27-as.

Kaip par­ti­jos „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vas į Aly­taus mies­to me­rus ba­lo­ti­ruo­ja­si Čes­lo­vas Dau­gė­la, jis yra pir­mas ir šios par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še į mies­to ta­ry­bą. O jo sū­nus Do­mi­ny­kas Dau­gė­la 25-u nu­me­riu mi­nė­tos par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še taip pat sie­kia mies­to ta­ry­bos na­rio man­da­to.

Tarp De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tų į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą – Au­ri­mas Trun­cė ir jo sū­nus Jus­tas Trun­cė. Pir­ma­sis šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos kan­di­da­tų są­ra­še įra­šy­tas an­tru, ant­ra­sis – ket­vir­tu nu­me­riu.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­še į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą 6-u nu­me­riu pre­ten­duo­ja Ži­vi­lė Pa­tins­kai­tė, 12-u – jos tė­vas Kęs­tu­tis Pa­tins­kas. 7-as šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos kan­di­da­tų į Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bą są­ra­še – Ge­di­mi­nas Kra­saus­kas, 35-as – jo sū­nus Mar­ty­nas Kra­saus­kas.

Kaip ži­nia, rin­kė­jai kan­di­da­tų są­ra­šus ga­li rei­tin­guo­ti ir par­ti­jų su­ri­kiuo­tie­siems su­teik­ti aukš­tes­nes ar že­mes­nes vie­tas.

Kaip anks­tes­niuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­še į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, taip ir da­bar yra se­niū­nų, ku­rių pa­rei­gos ne­su­de­ri­na­mos su šios ta­ry­bos na­rio man­da­tu. Šį­kart į ra­jo­no ta­ry­bą pa­gal mi­nė­tos po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos kan­di­da­tų są­ra­šą pre­ten­duo­ja net še­ši iš vie­nuo­li­kos se­niū­nai. Da­bar 4-u nu­me­riu mi­nė­tos po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos kan­di­da­tų są­ra­še yra Aly­taus se­niū­ni­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Tu­my­nas, 9-u nu­me­riu – Alo­vės se­niū­ni­jos se­niū­nas Jo­nas Ba­liu­ko­nis, 22-as są­ra­še – But­ri­mo­nių se­niū­nas An­drius Kar­lo­nas, 23-ia – Dau­gų se­niū­nė Ir­ma Ka­šė­tie­nė, 24-a – Mi­ros­la­vo se­niū­nė Ok­sa­na Če­po­nie­nė ir 25-a – Kro­kia­lau­kio se­niū­nė Gin­ta­rė Na­vic­kie­nė.

Ko ge­ro, nie­kas ne­pri­si­me­na at­ve­jų, kad aukš­tas vie­tas par­ti­jų kan­di­da­tų są­ra­šuo­se iš­ko­vo­ję se­niū­nai bū­tų ta­pę ra­jo­no ta­ry­bos na­riais. Tad aki­vaiz­du, kad jų kan­di­da­ta­vi­mas yra tik rin­kė­jams pri­trauk­ti, o iš­ko­vo­ti man­da­tai bus per­leis­ti že­miau są­ra­šuo­se esan­tiems as­me­nims.

Kan­di­da­tų į Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no me­rus prieš ket­ve­rius me­tus bu­vo šiek tiek dau­giau

Ko­vo 5-ąją dėl Aly­taus mies­to me­ro pos­to tie­sio­gi­niuo­se rin­ki­muo­se su­si­rungs de­vy­ni kan­di­da­tai. Tai so­cial­de­mok­ra­tų iš­kel­tas Ne­ri­jus Ce­siu­lis, par­ti­jos „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“ kan­di­da­tas – Čes­lo­vas Dau­gė­la, Dar­bo par­ti­jos – Dei­vi­das Gri­ga­ra­vi­čius, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų – An­drius Ju­čas, Li­be­ra­lų są­jū­džio – An­ta­nas Ka­li­naus­kas, Re­gio­nų par­ti­jos – Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, po­li­ti­nio ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ – Da­lius Sin­ke­vi­čius, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos – Ro­ber­tas Šar­knic­kas, De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ – Va­le­ri­jus Ven­cius.

Vie­nin­te­lė Lais­vės par­ti­ja nė­ra iš­kė­lu­si kan­di­da­to į Aly­taus mies­to me­rus.

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas į Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­rus R.Šar­knic­kas ne­pre­ten­duo­ja į Aly­taus mies­to ta­ry­bą pa­gal šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos kan­di­da­tų są­ra­šą. Va­di­na­si, jį, kaip Sei­mo na­rį, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se do­mi­na tik me­ro kė­dė. Jei bū­tų pir­mas šios są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­še į mies­to ta­ry­bą, kaip yra su kan­di­da­tais į me­rus be­veik vi­sų ki­tų par­ti­jų są­ra­šuo­se, ir iš­ko­vo­tų man­da­tą, tek­tų spręs­ti, ku­rį man­da­tą pa­si­lik­ti.

Be­je, tarp kan­di­da­tų į Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no me­rus R.Šar­knic­kas yra vie­nin­te­lis Sei­mo na­rys.

Li­be­ra­lų są­jū­džio pre­ten­den­tas į Aly­taus mies­to me­rus A.Ka­li­naus­kas yra ant­ras šios par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še į mies­to ta­ry­bą, pir­ma šia­me są­ra­še, kaip mi­nė­ta, – N.Makš­tu­tie­nė. Tai taip pat re­tas da­ly­kas, kai kan­di­da­tas į me­rus par­ti­jos są­ra­še įra­šo­mas ant­ro­je vie­to­je.

Prieš ket­ve­rius me­tus dėl Aly­taus mies­to me­ro pos­to run­gė­si šiek tiek dau­giau – de­šimt kan­di­da­tų.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rais sie­kia tap­ti pen­ki as­me­nys. Tai Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tas R.Mar­kaus­kas, So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos – Vir­gi­li­jus Prans­ke­vi­čius, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos – Pet­ras Va­liū­nas, De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ – Ra­sa Vit­kaus­kie­nė ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų – Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

2019-ai­siais dėl Aly­taus ra­jo­no me­ro ko­vo­jo taip pat šiek dau­giau kan­di­da­tų – sep­ty­ni as­me­nys.

Be­je, pa­si­kei­tus ati­tin­ka­miems tei­sės ak­tams, pir­mą­kart sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se me­ro iš­ko­vo­tas pos­tas bus kaip pa­pil­do­mas man­da­tas sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se. Pa­vyz­džiui, Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je su me­ro man­da­tu jau bus ne 27, o 28 man­da­tai, Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bo­je – ne 25, bet 26.

Val­do­mais tur­tais iš­si­ski­ria vie­nas kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­rus

VRK, be ki­tos in­for­ma­ci­jos, pa­skel­bė ir kan­di­da­tų į Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių me­rus nau­jau­sius ofi­cia­liai skel­bia­mus 2021 me­tų me­ti­nius gy­ven­to­jų (šei­mos) tur­to de­kla­ra­ci­jų pa­grin­di­nių duo­me­nų iš­ra­šus.

Val­do­mais tur­tais iš de­vy­nių kan­di­da­tų į Aly­taus mies­to me­rus iš­si­ski­ria Č.Dau­gė­la. Jo pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas sie­kia apie 760 tūkst. eu­rų, tu­ri­mos pi­ni­gi­nės lė­šos – be­veik 1,5 mln. eu­rų, yra su­tei­kęs be­veik 250 tūkst. eu­rų pa­sko­lų.

Č.Dau­gė­la – taip pat vie­nin­te­lis kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­rus, nu­ro­dęs tu­rė­tą teis­tu­mą, pa­nai­kin­tą 2019-ųjų va­sa­rą. O jis bu­vo teis­tas už do­ku­men­tų klas­to­ji­mą ir pik­tnau­džia­vi­mą tar­ny­ba.

Ki­tas kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­rus, iš­si­ski­rian­tis de­kla­ruo­ja­mais tur­tais, yra N.Ce­siu­lis. Jis de­kla­ruo­ja tu­rin­tis pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to už be­veik 190 tūkst. eu­rų, 22 tūkst. pi­ni­gi­nių lė­šų ir su­tei­kęs per 70 tūkst. eu­rų pa­sko­lų.

Kan­di­da­tė į Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­rus L.Ra­dze­vi­čiū­tė de­kla­ruo­ja tu­rin­ti pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to be­veik už 250 tūkst. eu­rų, val­dan­ti per 35 tūkst. pi­ni­gi­nių lė­šų ir ga­vu­si maž­daug 125 tūkst. eu­rų pa­sko­lų.

Val­do­mais tur­tais į Aly­taus ra­jo­no me­rus taip pat iš­si­ski­ria vie­nas kan­di­da­tas

Iš pen­kių kan­di­da­tų į Aly­taus ra­jo­no me­rus val­do­mais tur­tais iš­si­ski­ria A.Vrub­liaus­kas. Jo pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas sie­kia be­veik 400 tūkst. eu­rų, tu­ri­mos pi­ni­gi­nės lė­šos – per 320 tūkst. eu­rų.

170 tūkst. eu­rų pi­ni­gi­nių lė­šų tu­ri kan­di­da­tas į Aly­taus ra­jo­no me­rus R.Mar­kaus­kas, ta­čiau yra ga­vęs ir 90 tūkst. eu­rų pa­sko­lų.

Vie­nin­te­lis kan­di­da­tas į Aly­taus ra­jo­no me­rus Vir­gi­li­jus Prans­ke­vi­čius yra nu­ro­dęs tu­rė­tą teis­tu­mą. Jis bu­vo teis­tas už ap­lai­dų ap­skai­tos tvar­ky­mą, me­la­gin­gus pa­ro­dy­mus bei do­ku­men­tų klas­to­ji­mą, ta­čiau teis­tu­mas pa­nai­kin­tas 2015-ųjų pa­va­sa­rį.

 

„Alytaus naujienos“ informacija

Komentarai

 • Financing / Credit / Loan
  We offer financial loans and investment loans for all individuals who have special business needs. For more information contact us at via email:
  bullsindia187@gmail.com From 5000 € to 200.000 €
  From 200.000 € to 50.000.000 €
  Submit your inquiry
  Thank you

Parašykite komentarą