Kvietimas teikti bendruomenės stiprinimo projektų paraiškas

Kviečiame Alytaus mieste registruotas ir veikiančias bendruomenines organizacijas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, teikti projektų paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse.

Konkursui skiriama 34 809 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Lėšų paskirstymas yra patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-23 įsakymu Nr. DV-298:  

I teritorijai (Alyčio, Piliakalnio, Kurorto, Dvaro, Senamiesčio, Ulonų seniūnaitijos) – 8 009,0 Eur; 
II teritorijai (Dainavos, Kalvos, Likiškių, Panemunės, Putinų seniūnaitijos) –  13 300,0 Eur;
III teritorijai (Jurgiškių, Vidzgirio, Volungės seniūnaitijos) – 12 900,0 Eur.

Kiekvienoje teritorijoje mažiausia ir didžiausia vienam projektui įgyvendinti galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma yra patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-23 įsakymu Nr. DV-298:
I teritorijoje (Alyčio, Piliakalnio, Kurorto, Dvaro, Senamiesčio, Ulonų seniūnaitijos)– mažiausia suma 1 500,0 Eur, didžiausia suma – 8 009,0 Eur; 
II teritorijoje (Dainavos, Kalvos, Likiškių, Panemunės, Putinų seniūnaitijos)  – mažiausia suma 1 500,0 Eur, didžiausia suma – 13 300,0 Eur; 
III teritorijoje (Jurgiškių, Vidzgirio, Volungės seniūnaitijos) – mažiausia suma 1 500,0 Eur, didžiausia suma – 12 900,0 Eur. 

Tinkamomis finansuoti laikomos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023-02-06 įsakymu Nr. A1-80 „Dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo apraše (toliau – tvarkos aprašas) numatytos veiklos rūšys:

 • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas;  veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar)  grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 • veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 • veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;
 • veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
 • veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų. 

 • bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Paraiškų pateikimo tvarka

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką 
Projektų paraiškų priėmimo pradžia 2023 m. kovo 27d., pabaiga balandžio 17 d. 17.00 valanda. 
Paraiškos siunčiamos el. paštu soc_parama@alytus.lt.  Paraiškas teikiant elektroniniu paštu visi dokumentai turi būti pasirašyti ir nuskanuoti arba pasirašyti saugiu elektroniniu parašu bei teikiami per e. pristatymo sistemas. Paraiškos pateiktos po balandžio 17 d. 17.00 val., nebus vertinamos.

Prie paraiškos pridedamos šių dokumentų kopijos

 1. pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
 2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (Aprašo 7 priedas);
 5. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Kontaktinis asmuo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Akvilė Voverienė, mob. tel. Nr. +370 620 24 681, el.p. akvile.voveriene@alytus.lt

Nuorodos į dokumentus:
Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A1-80 „Dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2023 kovo 16 d. įsakymas Nr. DV-266 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“

Samata

Paraiškos forma

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą