Valstybių bendradarbiavimo stiprinimas ir būtinųjų sąlygų sukūrimas sprendžiant bendrus aplinkosaugos iššūkius

Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 2018-10-12 pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. ENI-LLB-1-141 „Valstybių bendradarbiavimo stiprinimas ir būtinųjų sąlygų sukūrimas sprendžiant bendrus aplinkosaugos iššūkius" („Reinforcement of states' cooperation and creation of prerequisites for solving common environmental challenges") sutartį Nr. 1S-355/SR-1836 (3.9.).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą iš Europos kaimynystės priemonės 2 teminio tikslo – gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimo 2.1 priemonės – vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius.

Pagrindinė paramos gavėja (LB) – Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Paramos gavėjai: Gardino miesto vykdomasis komitetas (B2), UAB „Dzūkijos vandenys" (B3), Baltarusijos Gardino miesto vandentvarkos įmonė „Grodnovodokanal" (B4).

Projekto tikslas – bendradarbiavimas ir patirties pasidalijimas tarp vietos ir regiono valdžios institucijų kuriant gamtos išteklių valdymo, avarijų likvidavimo priemones, kovojant su aplinkos ir vandens tarša, valdant viešųjų paslaugų teikimą.

Projekto metu bus įsigytos avarijų likvidavimo priemonės (vakuuminiai ekskavatoriai, akustinės sirenos su nuotoliniu valdymu), parengtos vandens nutekėjimo paieškos metodikos, organizuoti seminarai, konferencijos, susitikimai su partneriais, vykdomos viešinimo priemonės.

Avarijų, tiek nuotekų, tiek vandentiekio tinkluose, atveju vakuuminiu ekskavatoriumi būtų galima atsikasti tinklus nepažeidžiant kitų komunikacijų, taip pat jis būtų naudojamas vandentiekio, nuotekų, lietaus šulinių valymui, įvairių birių medžiagų pervežimui ir pakėlimui. Dar viena aktuali panaudojimo sritis – kokybiškas ir operatyvus išsiliejusio dumblo surinkimas, taip būtų optimaliai užkertamas kelias galimam gamtos užteršimui.

Ilgalaikis projekto efektas yra tas, kad įsigytos avarijų likvidavimo priemonės leis operatyviai ir efektyviai pasiekti grėsmę aplinkai keliančius židinius, tokiu būdu sumažėtų per nesandarius vamzdynus į aplinką patenkančių teršalų kiekis ir būtų išvengta pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Į projekto veiklą numatoma įtraukti kuo daugiau suinteresuotų šalių atstovų iš Alytaus ir Gardino miestų įstaigų. Projekto rezultatai bus pristatomi Alytaus ir Gardino regionų bendruomenėms. Tikimasi, projektas padės ilgalaikio aplinkos puoselėjimo, kartu ir visaverčio, sveikesnio Alytaus ir Gardino žmonių gyvenimo pagrindus.

Bendras numatytas viso projekto biudžetas – 935 532,38 eurų, kurių didžiąją dalį – 90 procentų sudarys ES skiriamos 841 979,14 eurų paramos lėšos.

Projekto Lietuvos paramos gavėjams tenkanti lėšų dalis:

Alytaus miesto savivaldybės administracijai (LB) 6,38 proc. – 59 686,48 Eur.

UAB „Dzūkijos vandenys" (B3) 48,03 proc. – 449 359,40 Eur.

Projekto Baltarusijos paramos gavėjams tenkanti lėšų dalis:

Gardino miesto vykdomajam komitetui (B2) – 0,0 Eur.

Baltarusijos Gardino miesto vandentvarkos įmonei „Grodnovodokanal" (B4) 45,59 proc. – 426 486,50 Eur.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2018-10-13, projekto trukmė – 18 mėn.

Programos vadovaujančioji institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. www.eni-cbc.eu/llb.  

Projekto vadovė

Alytaus miesto savivaldybės administracijos

Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Ineta Dimšienė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą