Papildomas kvietimas pagal klimato kaitos programos priemonę

Informuojame, kad Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“ papildomą kvietimą teikti paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) skelbia nuo spalio 1 d. Šiam papildomam kvietimui suplanuota 10 mln. eurų. Finansavimo intensyvumas iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, neviršijant 200 000 eurų. Atsižvelgiant į tai, kad dokumentų teikiamų su paraiška parengimas verslo įmonėms užtrunka ilgiau, paraiškų atrankai bus taikomas tęstinis atrankos būdas, t. y. tol, kol užtenka priemonei suplanuotų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki 2020-12-31. 

Papildomai informuojame apie kitas finansavimo galimybes privatiems juridiniams asmenims iš Klimato kaitos programos lėšų:

nuo birželio 1 d. APVA priima centralizuoto šilumos tiekimo įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų paraiškas už saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir saugyklų centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti panaudojimą vietoj iškastinio kuro. Finansavimo intensyvumas iki 50 proc. Išmokoms numatyta 6 mln. eurų. 

Nuo birželio 15 d. Būsto energijos taupymo agentūrai galima teikti paraiškas pagal priemonę „Privačių juridinių asmenų visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo“. Priemonei skirta – 12 mln. eurų, subsidijos dydis iki 30 % tinkamų finansuoti išlaidų, neviršijant 200 000 eurų.

Nuo liepos 1 d. iki spalio 1 d. APVA priima paraiškas paramai gauti pagal priemonę  „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“. Priemonei skirta – 15 mln. eurų, subsidijos dydis iki 40 % tinkamų finansuoti išlaidų, neviršijant 5 mln. eurų. 

Nuo liepos 1 d. iki spalio 1 d. APVA priima paraiškas paramai gauti pagal priemonę  „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“. Priemonei skirta – 8 mln. eurų, subsidijos dydis iki 65 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Nuo rugpjūčio 3 d. APVA priima paraiškas pagal priemonę „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“. Priemonei numatyta 13 mln. eurų. Fiksuoto dydžio kompensacinės išmokos išmokamos privatiems juridiniams asmenims, atlikusiems energijos vartojimo auditą (nuo 2017 m. ir vėliau) ir nuo 2020 m. sausio 1 d. įgyvendinusiems energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios prisideda prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo. 

Nuo rugsėjo 1 d. APVA priima paraiškas pagal priemonę „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“. Priemonei skirta 10 mln. eurų. Subsidijos dydis iki 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Papildomai informuojame, kad šiemet planuojame finansuoti ir dalį elektromobilių įsigijimo išlaidų juridiniams asmenims. Priemonei skirta 3,5 mln. eurų. Šiuo metu rengiama finansavimo tvarka, paraiškas pagal šią priemonę priiminės APVA.

Investicijos iš Klimato kaitos programos prisidės mažinant  šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, padės gerinti aplinkos kokybę, kurti darbo vietas regionuose ir mažinti pandemijos sukeltas socialines ir ekonomines pasekmes.

Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo, prašytume kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūros Nacionalinių programų valdymo departamento Klimato kaitos skyriaus specialistus, Būsto energijos taupymo agentūros specialistus.

Daugiau informacijos apie kvietimus teikti paraiškas, kvietimų sąlygas ir finansavimo galimybes Klimato kaitos programos lėšomis juridiniams asmenims interneto svetainėse www.apva.ltwww.betalt.lt ir http://am.lrv.lt/.

Aplinkos ministerijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą