Nauji metai – nauji lapai

Pirmąją 2021-ųjų dieną įsigaliojo nemažai naujų teisės aktų, skirtų aplinkos sektoriaus ir su juo susijusių sričių teisiniam reguliavimui tobulinti.

Naujos nuostatos leis stiprinti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę. Pagal papildytą Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymą nuo šiol Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai, Aplinkos apsaugos departamento pavedimu vykdydami valstybinius laboratorinius tyrimus, turi teisę iš anksto neįspėję bet kuriuo metu įeiti į ūkio subjekto teritoriją, atlikti matavimus ar paimti ėminius laboratoriniams tyrimams, kad nustatytų į aplinką patenkančių teršalų, jų paveiktos aplinkos, atliekų cheminę sudėtį ir fizikines savybes. Jeigu atlikus šiuos tyrimus nustatoma, kad ūkio subjektas viršija teršalų normas, neleistinai teršia aplinką, netinkamai tvarko atliekas, jis apmoka valstybinių laboratorinių tyrimų išlaidas.

Sustiprės ir medžioklės reikalavimų pažeidimų kontrolė. Nuo sausio 1 d. aplinkos apsaugos pareigūnai, įtardami, kad medžioklėje dalyvaujantis medžiotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, turi teisę tai patikrinti. Patikslintas Medžioklės įstatymas įtvirtino terminus „medžioklėje dalyvaujantis medžiotojas“, „neblaivumas“. Galimai neblaivaus ar apsvaigusio medžiotojo blaivumo ar apsvaigimo tikrinimo procedūrą nustato pakeistos Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklės .

Nuo sausio 1 d. pasikeitė mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, gaminių ir pakuočių atliekomis bei sąvartyne šalinamomis atliekomis tarifai. Tai numato naujos redakcijos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas. Padidėjo sankcijos už nuslėptą taršą.

Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių dydis priklausys nuo to, kokiai grupei pagal kenksmingumą apmokestinamasis teršalas bus priskirtas. Šios grupės nustatytos sausio 1 d įsigaliojusiu aplinkos ministro įsakymu dėl apmokestinamųjų teršalų priskyrimo teršalų grupėms.

Sausio 1-ąją įsigaliojo ir keli naujos redakcijos atliekų sektoriaus teisės aktai. Tai Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimaiReikalavimai techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimuiBiologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiai reikalavimai.

Pažymėtina, kad nuo šiol jau reikia vadovautis patikslintomis plastiko atliekų importo, eksporto ir vežimo Europos Sąjungos viduje taisyklėmis. Jos draudžia eksportuoti plastiko atliekas iš ES į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai nepriklausančias šalis, išskyrus perdirbti skirtas švarias plastiko atliekas.

Įsigaliojus patikslintam Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymui, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa jau yra nebe prievolė, o teisė. Ši programa privaloma tik tada, kai privalomas tarpvalstybinis PAV ir jos pateikimas numatytas tarptautinėmis sutartimis.

Svarbus teisinio reguliavimo pokytis teritorijų planavimo sektoriuje – įsigaliojęs naujasis Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas. Jis panaikino buvusias teisines spragas, dėl kurių savivaldybių infrastruktūros plėtra buvo chaotiška, ir numato aiškią šios plėtros teisinio reguliavimo sistemą. Sausio 1-ąją įsigaliojo ir įstatymui įgyvendinti skirti dokumentai – Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodika.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą