Taršos mažinimui skirtų technologijų diegimas, modernizavimas - priimamos paraiškos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau - APVA) skelbia atnaujintą kvietimą (kvietime gali dalyvauti visas kuro rūšis deginančių įrenginių naudotojai) teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos Aplinkos oro apsaugos kryptį Nr. 3.2.1 „projektai, susiję su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu“. 

Galimi pareiškėjai/finansavimo gavėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Pareiškėjas, kuriam pagal teisės aktus neprivalomas TIPK ar Taršos leidimas, turi turėti galiojančią ir Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintą Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą. 

Projektų, kurių įgyvendinimo finansavimui priimamos paraiškos

Projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos oro apsaugos efektas.

Projektu diegiamos išmetamų teršalų kiekiui sumažinti taikytinos priemonės:

Kondensacinis ekonomaizeris, elektrostatinis filtras, rankovinis filtras, ciklonas, selektyvi nekatalitinė redukcija, degiklių keitimas.

Kvietimui skiriamos lėšos

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 2 240 000 EUR.

Maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui

Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis Projektui negali viršyti 70 (septyniasdešimt) procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas

Konkursinis. Paraiškų teikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami vadovaujantis Tvarkos aprašu. Projektams, naudos ir kokybės vertinimo balai suteikiami ir sudaroma projektų atrankos eilė, vadovaujantis APVA patvirtinta Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika ir projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentele.

Naudinga informacija:

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą rasite ČIA. 

Tinkamų išlaidų sąrašą rasite ČIA. 

Taršos emisijų skaičiuoklę rasite ČIA.

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite ČIA. 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos 2020-2022 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptys. 

Kontaktinis asmuo

Egidijus Petraitis – mob. tel. 8 659 76 105, el. p. egidijus.petraitis@apva.lt

Aplinkos projektų valdymo agentūros informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą