Maisto atiduotuvėje – galimybė paramą produktais gauti oriai

Pa­ra­mą maisto produktais ga­unantys Alytaus rajono gyventojai nuo šiol mais­to ga­lės įsi­gy­ti ką tik ati­da­rytoje lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Mais­to ban­kas“ Aly­taus sky­riaus ati­duo­tu­vė­je. Tą padaryti kiekvienas galės oriai – tarsi iš parduotuvės ir įsi­gy­ti ne jau paruoštus davinius, o mėgstamų ir reikalingų pro­duk­tų. Tikimasi, kad taip bus dar labiau sumažinti išmetamo maisto kiekiai. Alytaus rajone paramą maisto produktais gauna 2703 nepasiturintys gyventojai.

 „Tai labai dideli skaičiai, kurių net nenoriu apvalinti, nes tie 3 – yra žmonės, kuriems šiandien labai sunku. Taigi, 2703 Alytaus rajono žmonės turėtų gauti socialines korteles ir būti šios atiduotuvės klientais“, – „Maisto banko“ maisto atiduotuvės Alytuje atidaryme kalbėjo Alytaus rajono savivaldybės merė Rasa Vitkauskienė, sveikinusi tokią iniciatyvą. „Jūs darote didelį, prasmingą ir visiems reikalingą darbą. Maisto švaistymas – didžiulė problema.  Parduotuvėse maisto tiek, kad nepajėgia parduoti. Žmonės prisiperka tiek, kad nepajėgia suvalgyti. O kiek šeimų, kurioms trūksta duonos ant stalo, tačiau nepajėgia nusipirkti, nes tiesiog nėra už ką.

Ačiū Jums už tai, ką darote. Ačiū, kad esate ir sėkmės šiame nelengvame, bet prasmingame kelyje“, – kalbėjo merė.

Atidaryme dalyvavo Maisto banko vadovas Simonas Gurevičius ir „Mais­to ban­ko“ Aly­taus sky­riaus ko­or­di­na­to­rė Lau­ra Mi­siu­ke­vi­čiū­tė. Jie pristatė tvarką, pagal kurią paramos gavėjams bus išduodami maisto produktai.

Šių me­tų gruo­džio mė­ne­sį bai­gia­si Eu­ro­pos pa­gal­bos la­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims fon­do (EPL­SAF) pa­ra­mos pro­gra­ma. Nuo tada nebus dalinami mais­to da­vi­niai bei hi­gie­nos pre­kės. Sto­ko­jan­tiems maisto bus da­li­na­mos pa­ra­mos mais­tu kor­te­lės, kuriomis bus galima įsi­gy­ti  mais­to – ne ma­žiau kaip 5 ki­log­ra­mai vienam žmogui.

Ati­duo­tu­vės len­ty­nose – pas­ku­ti­nės ga­lio­ji­mo die­nos mais­tas iš par­duo­tu­vių bei vi­suo­me­nės ir rė­mė­jų pa­au­ko­ti pro­duk­tai. 

Pasak S. Gurevičiaus, į atiduotuvę atvykę paramą maisto produktais gaunantys as­me­nys, pir­miau­siai turi už­si­re­gist­ruoti, tada išduodamas ta­lo­nė­lis ir pir­ki­nių krep­še­lis. Į jį kiekvienas susikraus skirtingos kategorijos maisto produktų, kurie bus pasveriami.

„Atiduotuvės lankytojai ga­lės maistą pasiimti ne iš sandėlio, o oriai – tarsi iš parduotuvės ir įsi­gy­ti ne jau paruoštus davinius, o mėgstamų, reikalingų pro­duk­tų“, – pasakojo S. Gurevičius.

„Mais­to ban­ko“ Aly­taus sky­riaus  ati­duo­tu­vė­ įkurta Aly­tu­je, Sei­ri­jų g. 3.

Komentarai

 • Avoid Scams and Get Quality Counterfeit Money | Buy Fake US Dollars, CAD, Euro, GBP. WhatsApp +14137589837.
  Hello, Buy here Fake US Dollars, counterfeit CAD, Euro bills, GBP, INR, PENS banknotes, CHF, PLN money, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF, RON, SCT etc. Have you been interested in knowing more about counterfeit currency, be it varying denominations like fake US Dollars or European Euros? Fascinated by counterfeit CAD bills, perhaps, or the faux British pound? Let me assure you, we've got you covered, extending even to numerous global currencies! telegram=databaseH4ck3r
  Contact us:
  telegram=databaseH4ck3r

  passporthome247@gmail.com

  Call/text/WhatsApp +14137589837

  Discover a Vast Spectrum

  From the realm of Asia with the Indian Rupee, the energetic vibes of South America with the Peruvian Sol, all the way to the snowy caps of Switzerland with their famous Swiss Francs - we're here to assist and inform.

  Diversify Your Inquiries

  Add a touch of Eastern Europe to your inquiries, and explore the likes of Polish Zloty, Swedish Krona, Norwegian Krone, Danish Krone, Czech Koruna, Hungarian Forint, Romanian Leu, and even the lesser-known Scottish Pound.

  To reach out and embark on this journey with us, feel free to WhatsApp at +1(413)758-9837. Remember, we're here to simplify your understanding.

  Acquiring Essential Documents

  We understand that, at times, dealing with paperwork can be a daunting task. That's why we've made the process of obtaining key documents like identification cards, driver's licenses, and passports as simple as possible. We offer a seamless, hassle-free experience that can assist you in navigating the red tape often associated with these processes.

  Essential Personal Documents. Contact us:
  telegram=databaseH4ck3r

  passporthome247@gmail.com

  Call/text/WhatsApp +14137589837

  These include:

  Passports

  Driver's License

  ID cards

  Achieving these crucial documents online has never been easier or more accessible. Reach out to us via WhatsApp on +1(413)7589837 for a seamless and hassle-free process.

  Immigration Documents

  If you're planning on staying abroad for an extended period, you might need:

  Visas

  Resident Permits

  Working Permits

  We can guide you through every step of these processes, eliminating the customary bureaucratic hurdles.

  Educational Credentials

  Further strengthen your resume by legally acquiring:

  Diplomas

  Graduation certificates

  TOEFL and IELTS certificate

  Obtaining these documents doesn't have to involve long waiting periods or rigorous examinations.

  Additional Documents

  Need more assistance? We manage a host of other personal documents too, including:

  Social Security Number/Card

  Adoption Certificates

  Emancipation Documents

  Birth Certificates

  Marriage Certificates

  College Degrees

  Remember, you can reach us at any time via WhatsApp on +1(413)7589837. We're here to make acquiring these necessary documents a straightforward and uncomplicated process.
  Contact us:
  telegram=databaseH4ck3r

  passporthome247@gmail.com

  Call/text/WhatsApp +14137589837

Parašykite komentarą