Pratęsiama parama privačių miškų kokybei gerinti

Privačių miškų savininkai, siekiantys pagerinti jiems priklausančių išretėjusių ir ekonomiškai menkaverčių medynų ar krūmynų kokybę, pertvarkant juos į produktyvius ir atsparius klimato kaitai medynus gali sulaukti valstybės paramos. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) iki rugpjūčio 30 d. kviečia teikti paraiškas šiai paramai gauti. 

Aplinkos ministerijos iniciatyva, formuojant klimato kaitai atsparesnius miškus – labai gera proga privačių miškų savininkams investuoti į kokybiškesnį savo ateities mišką, kuriuo galėtų džiaugtis ateities kartos. 2024 m. šiai priemonei įgyvendinti iš valstybės biudžeto iš viso skiriama 20 tūkst. eurų. Atsižvelgiant į sodinamas medžių rūšis, taikomas jų apsaugos nuo miško kenkėjų priemones, 1 ha bus skiriama nuo 3 iki 3,9 tūkst. eurų parama vadovaujantis finansavimo sąlygų aprašu

Kokiais atvejais skiriama parama? 

Kai  Miško kirtimo taisyklių nustatyta tvarka vykdomi specialieji medynų ir krūmynų pertvarkymo kirtimai ir atkuriamas miškas, pagerinant medynų rūšinę sudėtį ir kokybę. 

Kokius medynus ar krūmynus galima pertvarkyti? 

II–III grupių miškuose – nevietinių, svetimžemių ar invazinių rūšių medynus, IIA grupės miškuose – dirbtiniu būdu įveistus medynus, siekiant šių rūšių medžius ar krūmus pakeisti vietinių rūšių medžiais ar krūmais, didinti miškų natūralumą ir paskatinti biologinės įvairovės atsikūrimą; 

IV grupės miškuose – krūmynus, nevietinių, svetimžemių ar invazinių medžių rūšių medynus, gluosnynus, blindynus ir baltalksnynus iki 30 metų amžiaus, kitų minkštųjų lapuočių – iki 20 metų amžiaus jaunuolynus. 

Kokiais būdais galima pertvarkyti menkaverčius medynus ir krūmynus? 

  • Ištisiniu, kai iki 8 ha plote (išskyrus Kuršių nerijos kalninės pušies medynus) pašalinami visi medžiai ir krūmai ir želdinama ištisai; 
  • Koridoriais, kai pertvarkomi jaunuolynai, kuriuose iškertami koridoriai ir juose  želdinama, tarp jų paliekant neiškirstas medžių juostas; 
  • Grupėmis, kai nevienodo skalsumo jaunuolynuose, kuriuose tikslinės medžių rūšys auga netolygiai, iškertamos mažesnio kaip 0,4 skalsumo ar nepageidaujamų medžių rūšių grupės ir vietoje jų sodinami želdiniai. 

Kokia tvarka vykdomas medynų ir krūmynų pertvarkymas? 

Per ALIS sistemą Valstybinei miškų tarnybai pateikiamas prašymas kirsti mišką specialiaisiais medynų ir krūmynų pertvarkymo kirtimais, Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Prie prašymo pridedamas pertvarkomo medyno Miško želdinimo ir žėlimo projektas, parengtas laikantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų. 

Iš Valstybinės miškų tarnybos gavus Leidimą kirsti mišką specialiaisiais medynų ir krūmynų pertvarkymo kirtimais ir patvirtintą Miško želdinimo ir žėlimo projektą, vykdomi specialieji medynų ir krūmynų pertvarkymo kirtimai. Po kirtimų miškas želdinamas, prižiūrimas ir saugomas vadovaujantis patvirtintu Miško želdinimo ir žėlimo projektu. 

APVA įvertinus paraiškas, priėmus sprendimą dėl dotacijų skyrimo ir jas išmokėjus, įvykdytų darbų patikrą atliks Valstybinė miškų tarnyba. Pertvarkyti medynai turės būti prižiūrimi ir saugomi miško savininkų lėšomis. 

Paraiškos priimamos iki 2024 m. rugpjūčio 30 d. 16 h. arba kol bus paskirstyta visa šiam kvietimui numatyta suma. Daugiau informacijos ir paraiškų teikimas – APVIS aplinkoje. Paraiškų teikimo klausimais, prašome kreiptis į atsakingus APVA specialistus tel. Nr. +37060289477 ir +37060289450 arba el. p.: miskai@apva.lt

Aplinkos projektų valdymo agentūros informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą