Skirtas papildomas finansavimas 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų

Alytaus miesto savivaldybėje nuo 2012 metų vykdomi socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai, skirti asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo tvarka nustatytas sunkus, vidutinis, lengvas neįgalumo lygis; 0–55 procentų darbingumo lygis ar didelių, vidutinių, nedidelių specialiųjų poreikių lygis bei neįgaliųjų šeimos nariams (tėvams, įtėviams, sutuoktiniams, vaikams, įvaikiams, broliams, seserims, globėjams, rūpintojams).

 

Projektų finansavimo tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius procesus savivaldybių administracijas, kurios papildytų savivaldybių teikiamą pagalbą neįgaliesiems konkurso būdu atrinktais projektais, atitinkančiais realius neįgaliųjų poreikius, ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.

Įgyvendinant projektus remiamos pagal negalios pobūdį ir specifiką organizacijos vykdoma socialinė reabilitacijos turinį atitinkanti nuolatinė, periodinio pobūdžio veikla ir teikiamos paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas; asmeninio asistento pagalbos; neįgaliųjų užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose, kuriuose neįgalieji mokosi gaminti įvairius dirbinius, išmoksta amato; meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose; pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus vykdo 7 nevyriausybinės organizacijos: Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius teikia neįgaliųjų dienos užimtumo, asmeninio asistento paslaugas bei užimtumą įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose; VšĮ „Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras" teikia asmeninio asistento paslaugas; VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras teikia neįgaliųjų dienos užimtumo, asmeninio asistento paslaugas bei meninių gebėjimų lavinimą būreliuose, kolektyvuose ir klubuose; visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja" organizuoja užimtumą įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose bei meninių gebėjimų lavinimą būreliuose, kolektyvuose ir klubuose; Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis" teikia neįgaliųjų dienos užimtumo, asmeninio asistento paslaugas; Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija teikia asmeninio asistento paslaugas; VšĮ „Gerumo skraistė" teikia neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugas, asmeninio asistento paslaugas bei užimtumą įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose.

2018 m. projektus vykdančioms organizacijoms buvo paskirstyta 73 257 Eur suma iš valstybės biudžeto lėšų ir 14 652 Eur suma iš savivaldybės biudžeto numatytai veiklai vykdyti. Planuojama, kad šiais metais projektuose dalyvaus 263 neįgalieji.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos balandžio mėnesį skyrė iš valstybės biudžeto papildomai 7 425 Eur 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams Alytaus miesto savivaldybėje finansuoti.

Vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-03-26 įsakymu Nr. A1-120 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo" pakeitimo", gautos lėšos finansuojamiems projektams paskirstytos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-18 įsakymu Nr. DV-495 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-18 įsakymo Nr. DV-1566 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Alytaus miesto savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2018 metais, paskirstymo tvirtinimo" pakeitimo".

Papildomos valstybės biudžeto lėšos paskirstytos taip: Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyriui – 1 014 Eur, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui – 591 Eur; VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centrui – 3 527 Eur; VO (asociacijai) specialiosios kūrybos draugijai Alytaus „Guboja" – 760 Eur; Alytaus miesto ir rajono diabeto klubui „Viltis" – 633 Eur; Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai – 253 Eur; VšĮ „Gerumo skraistė" – 647 Eur.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą