21 amžiaus požiūris į žmogaus sveikatą ir gerovę. Bendruomenės sveikatos tarybos vaidmuo savivaldybės gyventojų sveikatinimo procese

 

21 amžiuje formuojamas naujas požiūris į visuomenės sveikatinimo proceso įgyvendinimą. Pakankamai svarbus vaidmuo skiriamas bendruomenės sveikatos tarybai (toliau – BST), kaip aktyviam tarpininkui tarp savivaldybės strategijos, planų, priemonių įgyvendinimo ir gyventojų lūkesčių pateisinimo. Kelerių metų visuomenės sveikatos plėtojimo principų mokslinių tyrimų metu buvo nustatyta, kad visuomenės sveikatos paslaugos turi būti orientuotos į atskirą gyventoją, atsižvelgiant į bendruosius sveikatos priežiūros principus. Penkerius metus vykdyto tyrimo rezultatų pagrindu mokslininkai suformulavo šešis principus, kurie sudaro prielaidą formuoti naujus „avangardinius“ (atsižvelgiant į naujai atsirandančias intervencijos technologijas) visuomenės sveikatos plėtojimo modelius, numatyti skirtingus bendradarbiavimo ryšius tarp būtino visuomenei sveikatos užtikrinimo ir atskiro gyventojo sveikatinimo interesų.
Šie šeši principai yra:
1. Paslauga gyventojui turi būti personalizuota, koordinuota ir remiama.
2. Paslaugos turinys turi būti visuomenės ir atskiro gyventojo bendradarbiavimo rezultatas, kai naudą gauna gyventojas, visuomenė.
3. Paslauga teikiama mažinant netolygumus visuomenėje.
4. Paslaugos teikėjai identifikuojami, įtraukiami į bendrą procesą ir remiami.
5. Svarbus vaidmuo teikiant paslaugas atitenka savanoriams ir socialinei aplinkai.
6. Savanorių bendruomenė, socialiai orientuotos įmonės, gyvenimo sąlygomis besirūpinančios institucijos yra labai svarbūs partneriai įgyvendinant visuomenės sveikatinimo procesus.
Sveikos visuomenės formavimas praktiškai įgyvendinant šešis pagrindinius savivaldybės principus sukuria daug konkrečių idėjų kiekvienoje savivaldybėje, kaip valdyti sveikatinimo ir vadybos procesus ir praktiškai vykdyti veiklą. Pastebėtina, kad šešių žingsnių įgyvendinimas iš vienos pusės skatina savivaldybę taikyti mokslo pasiekimus, naujoves sveikatinimo praktikose, dalyvaujant BST, iš kitos per BST vyksta gyventojų spaudimas savivaldybės vykdomajai valdžiai dėl jos veiklos aktualumo ir naudos visuomenei (savivaldybės gyventojams).
Šešių principų įgyvendinimas kelia klausimą „Kaip?“ Pirma, naujai formuojami santykiai (personalizuoti, koordinuojami, remiami) tarp paslaugos gavėjo (savivaldybės gyventojo) ir teikėjo (turi būti identifikuotas) yra susiję su trimis pagrindiniais sveikatinimo paslaugų siekiais:
1. savivaldybės gyventojo ir visuomenės sveikata ir gerove;
2. paslaugos kokybe;
3. finansais ir efektyvumu.
Atsakymas į klausimą „Kaip?“ reiškia ne tik savivaldybės įsipareigojimų visuomenei, gyventojams vykdymą, bet paslaugos teikimo partnerių skirtingas bendradarbiavimo formas, kurios grindžiamos naujomis žiniomis, gerosios praktikos pavyzdžių pritaikymu savivaldybėje, tobulinant arba nekeičiant kitų įgyvendintų pavyzdžių. Bendradarbiavimo formos, išraiška, atskirų siekių integravimas – tai savivaldybės gyventojų ir BST narių bendra kūryba ir didėjanti sveikatinimo nauda dėl bendrų pastangų sveikatinimo procese. Realus gyvenimas parodė, kad bendradarbiavimas tarp savivaldybės ir visuomenės tarpininkaujant BST turi realų poveikį sveikatinimo situacijos gerinimui. Pastebėtina, kad dalis savivaldybių yra šio kelio pradžioje.
Vienas naujo požiūrio privalumas formuojant sveiką visuomenę savivaldybėje – kad atsisakoma paternalistinio, fragmentiško požiūrio į teikiamas paslaugas. Kuriamos tarp gyventojų paklausą turinčios paslaugos, kurios valdomos siekiant gyventojo ir visuomenės sveikatos ir gerovės. Šis požiūris nukreiptas į kiekvieno gyventojo rūpesčius ir problemas, o ne į esamos savivaldybės situacijos vertinimą. Paslaugos teikimas atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų poreikius (grįžtamasis ryšys tarp sveikatinimo veiklos ir savivaldybės gyventojų lūkesčių patenkinimo; informacija kaupiama, apdorojama, siūloma taikyti praktikai: organizuoja BST) suformuoja savivaldybės gyventojų pasirinkimo galimybes, sudaro gyventojams sąlygas balsuoti už sprendimus, kurie skirti užtikrinti sveiką, kokybišką gyvenimo būdą. Šiuo tikslu BST sutelkia savivaldybės gyventojus dalyvauti pokalbiuose ir aptarimuose apie sveikatą, ligų prevenciją, galimų teiktinų paslaugų įvairovę. Labai svarbu, kad gyventojai išsakytų savo nuomonę apie gautas paslaugas, jų prieinamumą, kokybę. Svarbus ir tiesioginis gyventojų dalyvavimas svarstant skundus dėl sveikatinimo paslaugų teikimo, kokybės, paslaugų teikėjų kompetencijos. Taip formuojamas grįžtamasis ryšys tarp savivaldybės sveikatinimo veiklos ir gyventojų lūkesčių patenkinimo, susidaro pagrindai kurti, teikti ir tobulinti naujas valdomas paslaugas. Svarbus vaidmuo šioje veikloje skiriamas BST, kuri žino savivaldybės strateginius planus ir jų įgyvendinimo priemones ir tiesiogiai bendrauja su savivaldybės gyventojais jiems aktualiais sveikatinimo klausimais, t. y. palaiko tiesioginį ryšį su savivaldybės administracija ir su paslaugos gavėjais. Apibendrinusi visuomenės sveikatos paslaugų aktualius (įgyvendinant strateginius savivaldybės planus, priemones) poreikius, ir realių gyventojų realiai gautą naudą, BST gali taikyti kitų šalies savivaldybių, kitų šalių analogiškų struktūrų patirtį, šiuo pagrindu skirti realius išteklius ir naudoti juos ligų prevencijai, gyventojų sveikatai ir gerovei gerinti savivaldybėje.
Parengta pagal Jungtinės Karalystės nacionalinio sveikatos ir klinikinės kompetencijos instituto (NICE) atliktus tyrimus. Laukiame pasiūlymų, ką dar norėtumėte sužinoti. Rašykite ir kartu ieškosime atsakymų.

 Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą