Įgyvendinta ilgalaikė mokytojų kvalifikacijos kėlimo programa

Alytaus lopšeliai-darželiai „Du gaideliai“,  „Pušynėlis“, „Saulutė“ ir  „Vilties“ mokykla-darželis įgyvendina sporto projektą „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“,  dalinai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Viena iš šio projekto veiklos sričių – mokytojų kvalifikacijos kėlimas vaikų fizinio aktyvumo ugdymo srityje. 2020-2021 metais buvo įgyvendinta ilgalaikė  3 modulių, 40 valandų, programa „Vaikų sveikatos stiprinimas: fizinis aktyvumas ir psichologinė sveikata. Šiandienos iššūkiai, geroji patirtis“. Įvyko aštuoni renginiai (seminarai, konsultacijos, praktikumai), po vieną per metus kiekvienoje projekte dalyvaujančioje įstaigoje, bei keturi  gerosios patirties skaidos susitikimai.

Mokymus vedė savo srities profesionalai, mokytojai-praktikai. Audronė Vizbarienė, respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos prezidentė, ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogė ekspertė, mokytojus supažindino su inovatyvaus fizinio ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje metodais, vaikų fizinio aktyvumo skatinimo, palankios psichologinės aplinkos kūrimo priemonėmis, pasidalijo gerąją patirtimi.  Ugnė Avižienytė,  Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ fizinio ugdymo mokytoja ekspertė, respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos valdybos narė, Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymų vadovė, vedė seminarą  „Integruota fizinė veikla ankstyvajame amžiuje. Skirtingų kompetencijų ugdymas per fizinę veiklą.“ Ji ne tik teoriškai, bet ir praktiškai pademonstravo, kaip vaikų kompetencijos ir gebėjimai gali būti ugdomi integraliai, tiek organizuotos, tiek spontaniškos veiklos metu. Fizinės veiklos metu galima ugdyti vaikų matematinius gebėjimus, atskleisti jų kūrybiškumą, mokyti bendrauti ir bendradarbiauti,  plėtoti pažinimo kompetenciją. Mokytojai teigiamai vertino ne tik seminarus, bet  ir gerosios patirties sklaidos renginius, nes pranešėjai kalbėjo apie savo praktinę patirtį, parodė naudingos filmuotos medžiagos.  Lopšelio-darželio „Du gaideliai“ mokytojai pasidalijo patirtimi, įgyvendinant sporto projektus, papasakojo apie šių projektų indėlį į  vaikų sveikatos ugdymą, šeimos sveikų gyvenimo įgūdžių formavimą. „Vilties“ mokyklos-darželio mokytojai atskleidė savo patirtį, ugdant  ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių: fizinio aktyvumo, psichologinės sveikatos, socialinių įgūdžių ugdymo ypatumus. Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ mokytojai pristatė dalyvavimo Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje patirtį: edukacinių erdvių panaudojimą vaikų sveikatos ugdymui ir saugumui. Lopšelio-darželio „Saulutė“ mokytojai papasakojo, kaip jiems sekasi įgyvendinti socialinio-emocinio ugdymo programą Kimoči“.

Gerosios patirties sklaidos mokymuose dalyvavo mokytojai ne tik iš projekte dalyvaujančių įstaigų, bet ir iš visų Alytaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų, iš viso programos veiklose dalyvavo daugiau kaip pustrečio šimto mokytojų. Įgytos žinios pritaikomos praktiškai -  kiekviena projekto dalyvė tobulina savo veiklą ir pasiektais rezultatais pasidalins 2022 metais vyksiančioje baigiamojoje projekto „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“  konferencijoje, skirtoje Pietų Lietuvos regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams.

Vilma Masionienė, Alytaus lopšelio darželio „Du gaideliai“ 
direktorės pavaduotoja ugdymui

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą