ŠMSM kviečia teikti pasiūlymus dėl švietimo pagalbos mokyklose tobulinimo, organizuojamos konsultacijos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra pateikusi visuomenei svarstyti psichologinės, socialinės pedagoginės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo mokyklose tvarką reglamentuojančius projektus. 

Viešosios konsultacijos pradėtos kovo 8 d., pastabų laukiama iki balandžio 7 d., tačiau nagrinėjami ir jau gauti pasiūlymai, rengiamos diskusijos ir aptarimai su suinteresuotomis visuomenės grupėmis. 

„Dėkojame aktyviai sureagavusiai švietimo pagalbos specialistų bendruomenei, profesinėms asociacijoms, pavieniams asmenims – pastabų jau gavome ir į jas reaguojame. Rengiantis plačiau įgyvendinti įtraukties principus visose mokyklose, labai svarbu aiškiai apsibrėžti, kaip švietimo pagalba bus teikiama vaikams su įvairiais poreikiais. Tai svarbu ne tik mokiniams ar jų tėvams, bet ir pagalbą teikiantiems specialistams. 

Suprantame, jog neretai vienas švietimo pagalbos specialistas, pvz., logopedas, psichologas ar specialusis pedagogas, negali atliepti visų vaiko poreikių. Tam reikia kitų švietimo pagalbos specialistų, mokytojų, tėvų įsitraukimo, t. y. komandos. Todėl didinti švietimo veiksmingumą ir sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui plėtoti savo galias ir gebėjimus, teikti reikiamą pagalbą, galima tik mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklos vadovams, mokyklų steigėjams bendradarbiaujant ir dirbant kartu“, – kalba švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Ignas Gaižiūnas. 

ŠMSM yra pateikusi visuomenės pastaboms atnaujintus socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimo tvarkų aprašų projektus ir reikalavimų specialiojo pedagogo, logopedo, tiflopedagogo, surdopedagogo ir socialinio pedagogo kvalifikacijai aprašo projektą. 

Aiškiau apibrėžiamos švietimo pagalbos specialistų funkcijos

Minėtuose dokumentuose nustatoma psichologinės, socialinės pedagoginės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo mokyklose tvarka bei šią pagalbą teikiančių specialistų funkcijos, detalizuojamas jų darbas, reikalavimai šią pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijai.

Keičiama vertybinė pagalbos specialistų funkcijų samprata, t. y. pereinama nuo siekio „pataisyti“ vaiką prie siekio įgalinti jį, priimti vaiką su jo stiprybėmis, galiomis ir gebėjimais bei padėti jam šalinti kliūtis dalyvauti ugdyme. Siekiama, kad pagalbą mokiniui teikiantys specialistai ir mokytojai dirbtų kaip veiksminga komanda, padedanti mokiniui kuo plačiau atskleisti jo galias. 

Taip pat atnaujintų aprašų projektuose siūloma nustatyti konkrečias funkcijas, kurias švietimo pagalbos specialistai turi atlikti kontaktinio ir nekontaktinio darbo metu. Šiuo metu šias funkcijas aiškiai reglamentuojančių dokumentų nėra. Atlikus darbo grupių, kurios teikė siūlymus keičiamiems aprašams, apklausą paaiškėjo, kad neretai specialistai teikia pagalbą ne mokiniui, bet mokyklai ir ne pagal turimą kvalifikaciją ir/ar kompetenciją (funkcijas): pvz., vietoje pagalbos teikimo mokiniui specialistai dirba tarsi budinti komanda mokytojui susirgus, jie turi paimti mokinį iš pamokų, jei jis elgiasi netinkamai, sprendžia situacijas, susijusias su mokinių ir mokytojų santykiais, nemokamu maitinimu ir t.t. 

Siūlomi pokyčiai padės stiprinti komandinį specialistų darbą, siekiant nepalikti dirbti pavieniui nei specialistų, nei mokytojų. Tokiu būdu greičiau bus galima atpažinti mokinio poreikius ir mokymosi sunkumų priežastis, specialistų darbas bus veiksmingesnis. 

Auga finansavimas švietimo pagalbai

Stengiantis pritraukti daugiau švietimo pagalbos specialistų ir sudaryti jiems geresnes darbo sąlygas, 2021 m. rugsėjį vidutiniškai 20 proc. padidintas šių specialistų atlyginimas, 2022 m. – dar 12,5 proc. Šiemet jis didėja 13 proc.

Šiais mokslo metais švietimo įstaigose dirba 3950 švietimo pagalbos specialistų ir 4270 mokytojų padėjėjų. Mokytojų padėjėjų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai per pastaruosius ketverius metus (2018 m. jų dirbo 1 783). 

Nors švietimo pagalbos užtikrinimas yra savarankiška savivaldybių funkcija, ŠMSM šios kadencijos laikotarpiu nuosekliai remia savivaldybes ir didina švietimo pagalbos finansavimą mokyklose. 2019 m. metinis švietimo pagalbos finansavimas buvo vos 62 mln. Eur, o 2022 m. švietimo pagalbai apskaičiuotos lėšos siekė jau 112 mln. Eur.

Iš viso 2023–2029 m. laikotarpiu suplanuotos 150 mln. Eur investicijos, skirtos mokykloms: mokymosi aplinkai parengti, specialistams pritraukti, švietimo pagalbai plėsti. Bendradarbiaujant su savivaldybėmis, toliau bus didinamas finansavimas švietimo pagalbai.

Su dokumentų projektais galima susipažinti čia.

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą