Savivaldybės kviečiamos steigti įvairių poreikių vaikams atviras klases

Plečiant specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymosi galimybes mokyklose, savivaldybės kviečiamos iki birželio 15 d. teikti paraiškas ir gauti finansavimą atvirosioms klasėms steigti. Nuo šių metų rugsėjo 1 d. iki 2025 metų numatoma įsteigti bent 100 atvirųjų klasių, kuriose bus diegiami pažangūs įtraukiojo ugdymo modeliai. 

„Atvirosios mokinių įvairovei klasės tikslas – sudaryti kuo geresnes sąlygas įvairių galių, gebėjimų  ir ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukčiai į bendrojo ugdymo mokyklas ir jose užtikrinti kiekvienam vaikui jo poreikius atitinkantį ugdymą. Savivaldybėms siūlome galimybę išsibandyti vieną ar kelis ugdymo organizavimo modelius. Kiekviena savivaldybė pagal mokinių ir  mokyklos bendruomenės poreikius gali rinktis tinkamiausią modelių rinkinį. Planuojama, kad vėliau šios klasės bus steigiamos ir kitose mokyklose“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Ignas Gaižiūnas. 

Atviroji klasė – tai klasė, kurioje kartu su kitais mokiniais ugdysis ir vienas ar keli didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Bendras šioje klasėje besimokančių mokinių skaičius galės būti mažesnis, negu įprastoje klasėje. Šioje klasėje bent dalį laiko dirbs du mokytojai arba mokytojas ir specialusis pedagogas. Be to, atvirojoje klasėje visą laiką dirbs ir papildomas mokytojo padėjėjas. 

Siūloma rinktis iš trijų atvirųjų klasių modelių.

Visiškos įtraukties modelis – kai specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, padedant antrajam mokytojui ir mokytojo padėjėjui, įtraukiami į bendrus klasės ugdymo procesus. Visi mokiniai kartu siekia mokymosi tikslų, bet esant poreikiui užduotys arba jų forma, vertinimas, joms atlikti skiriamas laikas pritaikomi, parenkamos tinkamos mokymo(si) priemonės, papildomai teikiama mokymosi pagalba. Panašus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas vyksta ir dabar. Tačiau mokiniai gautų daugiau pedagoginės pagalbos pačioje klasėje.

Kitas modelis – mobilios įtraukties. Ugdymas taip pat individualizuojamas, tačiau iš šios klasės mokinių gali būti sudaromos laikinosios grupės ar mokinių pogrupiai, skirti mokymosi sunkumams įveikti arba ypatingiems gebėjimams ugdyti. Mokiniai gali turėti ir savo individualius mokymosi tikslus, jų siekti savo tempu, todėl pritaikomas mokymo turinys, personalizuojamos užduotys, priemonės, pagalba.

Trečiasis siūlomas modelis – srauto įtraukties. Tai naujesnė ir mokykloms mažiau pažįstama  ugdymo organizavimo forma. Mokiniai iš kelių klasių galės suformuoti didesnį srautą, kuris bus skirstomas į  grupes ar pogrupius pagal individualius ugdymosi tikslus, ugdymosi poreikius. Mokiniams pagalbą teiks mokytojai, specialieji pedagogai, mokytojo padėjėjai ne tik bendrojoje klasėje, bet ir kitoje mokinių reikmes atitinkančioje aplinkoje, specialiai įrengtame kabinete.

Savivaldybės, kurios norės steigti atvirąsias klases, bus atrenkamos konkurso būdu. Viena savivaldybė Lietuvos įtraukties švietime centrui galės pateikti vieną projektą iki 20 atvirųjų klasių sudarymui.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2023 m. atvirosioms klasėms įsteigti skiria 728 tūkst. Eur, o 2024 m. ir 2025 m. – ne mažiau nei 2 mln. 184 tūkst. Eur. 

Informacija apie konkursą skelbiama ŠMSM svetainėje https://bit.ly/3MuvvAZ.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą