Kokias ugdymo programas galima rinktis Alytaus vaikų lopšeliuose-darželiuose?

Montessori, Valdorfo ir „Gera pradžia" – šios trys ugdymo programos jau kelerius metus yra taikomos Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose. Valdorfo ugdymo programa taikoma lopšelyje-darželyje „Saulutė". Montessori metodai – vienoje lopšelio-darželio „Šaltinėlis" grupėje. Šios ugdymo programos elementai taikomi kitoje minėto darželio grupėje ir lopšelyje-darželyje „Boružėlė". Pagal ugdymo programą „Gera pradžia" ugdomi lopšelius-darželius „Nykštukas" ir „Linelis" lankantys vaikai.

Alytaus lopšeliuose-darželiuose taip pat veikia specialios grupės įvairių raidos sutrikimų – kalbos, regos, klausos, judesio ir padėties, protinę negalią – turintiems vaikams.

Montesori, Valdorfo ir „Gera pradžia" ugdymo programos. Kas tai?

Pagrindinis Montessori ugdymo programos tikslas – remiantis M. Montessori pedagogine sistema išugdyti laisvą, savarankišką žmogų, suvokiantį mokymosi reikšmę, gebantį rinktis prasmingus gyvenimo ir veiklos tikslus, pajėgų integruotis į visuomenę ir ją tobulinti, pasirengusį nuolatos mokytis, ugdyti savo gebėjimus. Visa veikla pagrįsta svarbiausiu M. Montesori principu, kad mokymasis vyksta per patirtį. Pati novatoriškiausia M. Montessori mintis – kad vaiko mokymuisi ypač didelę reikšmę turi jo aplinka. Jos nuomone, norint, kad vaikai atsiskleistų ir ugdytų savigarbą, jie turi mokytis aplinkoje, kurioje patys būtų dėmesio centre. Ji teigė, kad vaikams mokymasis turi teikti džiaugsmą, jie turi pamėgti tvarką, išmokti skirti tiesą nuo prasimanymų, būti savarankiški, gerbiami ir išklausyti. Pagrindinis ugdymo proceso būdas yra individualūs ir grupiniai užsiėmimai.

Valdorfo pedagogika siekia puoselėti kiekvieno vaiko sveiką raidą, suteikti jam galimybę realizuoti savo potencialius sugebėjimus bei padėti vaikui išplėtoti įgūdžius, reikalingus visuomenės plėtrai. Vienas iš ugdymo programos uždavinių yra sudaryti vaikui sąlygas susidurti su jo brandą atitinkančiais sunkumais, tuo stimuliuojant jo vidinių galių skleidimąsi. Kitas – palaikyti, stiprinti, įtvirtinti besiformuojančius vaiko gebėjimus, sudaryti sąlygas saugiai vystytis jo vidiniam gyvenimui. Valdorfo pedagogikoje pagrindiniai akcentai tenka trims aspektams:
sveikam vaiko asmenybės vystymuisi, amžiaus tarpsnių dėsningumams ir vaiko individualumui.

„Gera pradžia" – tai unikali metodika, taikoma 1–6 metų vaikams ir jų šeimoms. Darniai siejasi tyrimais pagrįstas vaikų ugdymas bei tvirtas pasiryžimas dirbti su šeimomis ir bendruomene, kad būtų individualizuotas kiekvieno vaiko išmokimo būdas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko reikmes ir gerbiant kultūros tradicijų įvairovę. Metodika grindžiama įsitikinimu, kad vaikai geriausiai vystosi tada, kai patys renkasi patirties kaupimo būdą. Vaikai žaisdami aktyviai mokosi ir nuolat sužino ką nors nauja apie juos supantį pasaulį, vystosi pagal vaikystei būdingas stadijas. Jie mokosi bandydami perprasti juos supantį pasaulį. Pagrindiniai ugdymo uždaviniai: vertinti vaiko gyvenimą čia ir dabar, ugdyti tautos kultūros vertybes ir tradicijas, sudaryti vaikui aplinką, atitinkančią jo amžių, individualius poreikius bei interesus, skatinti saviraišką, savigarbą, saugumo jausmą, kviesti veikti, tyrinėti, pratinti vaiką pasirinkti veiklą bei planuoti. Vertinti vaiko idėjas ir atsižvelgti į jas, parenkant ir siūlant ugdymą integruojančias temas. Stebėti, fiksuoti ir vertinti vaiko vystymosi pažangą, kas pavyksta, ką jis geba ir nori veikti. Įtraukti šeimos narius į lopšelio-darželio veiklą.

 

Alytaus lopšeliuose-darželiuose – grupės specialiųjų poreikių vaikams

 

Įvairią negalią turinčius vaikus tėveliai gali leisti į specialias Alytaus lopšeliuose-darželiuose veikiančias grupes. Lopšelyje-darželyje „Saulutė" veikia 1 specialioji grupė ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems žymių ir vidutinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Grupę lanko mišraus amžiaus vaikai nuo 3 m. iki 6 m., kuriems nustatyti vidutiniai arba didelis ugdymosi poreikiai. Į lopšelio-darželio „Saulutė" specialiąją grupę priimami vaikai, turintys Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas ir rekomendacijas.

Didelių ir labai didelių alerginių sutrikimų turintys vaikai lanko specialią grupę lopšelyje-darželyje „Du gaideliai".

Lopšelyje-darželyje „Putinėlis" yra teikiama specialioji pedagoginė pagalba ir korekcija sutrikusios klausos ikimokyklinio amžiaus vaikams, gyvenantiems Alytaus mieste ir Alytaus regione. Čia taip pat teikiama papildoma specialioji pedagoginė pagalba ir korekcija sutrikusios klausos mokyklinio amžiaus vaikams, besimokantiems Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklose.

Lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis" į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes integruojami vaikai, turintys regėjimo sutrikimų.

Lopšelyje-darželyje „Girinukas" integruotai ugdomi vaikai, turintys judesio ir padėties sutrikimus. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia masažuotojas, kineziterapeuto padėjėja. Taip pat šiame lopšelyje-darželyje veikia vaikams skirtas baseinas.

Mokykloje-darželyje „Drevinukas" ugdomi bei integruojami vaikai, turintys judėjimo negalią. Įstaigoje yra įrengtas liftas, visa infrastruktūra pritaikyta judėjimo negalią turintiems vaikams.

„Vilties" mokykloje-darželyje ugdomi tiek įprastos raidos vaikai, tiek teikiamas specialusis pradinis išsilavinimas bei visapusiška pagalba mokyklinio amžiaus negalią turintiems (intelekto sutrikimai) mokiniams nuo 7 iki 14 metų. Čia taip pat teikiamas ikimokyklinis ugdymas įprastos raidos bei turintiems kompleksinius sutrikimus vaikams nuo 1 iki 7 metų.

Alytaus lopšelyje-darželyje „Obelėlė" veikia savaitinė grupė.

Alytaus miesto  savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą