Priimamos Jaunimo savanoriškos tarnybos SVO organizacijų akreditacijos paraiškos

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentas) direktoriaus 2018-12-21 įsakymu Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nuo 2019 m. sausio 2 d. iki 2019 m. sausio 13 d. priimamos Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditacijos paraiškos. 

SVO organizacijų akreditavimo tikslas – įvertinti organizacijos, norinčios tapti SVO organizacija, pasirengimą organizuoti savanorišką veiklą. SVO organizacijai akreditacija suteikiama 3 metams.

 SVO organizacijos turi atitikti šiuos kriterijus:

1. būti nevyriausybine organizacija;
2. vykdyti įstatuose numatytą veiklą ne mažiau kaip 12 mėn.;
3. viešai skelbti finansinės veiklos, veiklos ataskaitas ar metinį pranešimą;
4.   nebūti likviduojama, sudariusi taikos sutartį su kreditoriais, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklą;
7.5. SVO organizacijoje dirbantis arba atliekantis savanorišką veiklą mentorius privalo turėti ne mažiau kaip 1 metus  jaunimo neformaliojo ugdymo ir savanoriškos veiklos darbo patirties.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2019 m. sausio 2 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2019 m. sausio 13 d.

Kitas paraiškų teikimo etapas vyks nuo 2019 m. sausio 14 d. iki 2019 m. kovo 31 d. 

SVO organizacijų akreditavimą vykdo ekspertai, kuriuos LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka departamentas ir departamento direktoriaus sudaryta SVO organizacijų akreditacijos komisija. Ekspertais gali būti departamento direktoriaus įsakymu paskirti departamento darbuotojai, kurie atitinka ekspertams keliamus reikalavimus.

Akreditacijos procedūra nuo dienos, kai paraiška perduodama akreditavimą vykdančiam ekspertui, iki akreditacijos sprendimo pateikimo organizacijai negali būti ilgesnė nei 30 darbo dienų. Šis terminas gali būti pratęstas dėl ne nuo akreditavimą vykdančių ekspertų priklausančių aplinkybių (SVO organizacijų, trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo ir kt.) tačiau ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų.

Akreditacijos paraiškos formą galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8bb64b0009d311e9a5eaf2cd290f1944 

Aprašo priedus galite rasti priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Paraiškos formą ir deklaracijos formą užpildytas reikia pateikti paštu projektai@jrd.lt. 

Pagal nuostatų 15 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):
1. potencialios SVO organizacijos steigimo dokumentai (įstatų, nuostatų ar kt.); 
2. dokumentas, patvirtinantis, kad potencialios SVO organizacijos vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);
3. mentoriaus (-ių) patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinantys dokumentai (pvz., gyvenimo aprašymas);
4. jei potencialiai SVO organizacijai atstovauja ne jos vadovas, – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti jos vardu;
5. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija, užpildyta pagal aprašo nustatytą formą (aprašo 2 priedas).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (nuostatų 1 ir 2 priedai) ir nuostatų 22 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Galutinį sprendimą dėl akreditacijos priima departamento direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų ir komisijos rekomendacijas.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.30–17.30 val., penktadienį 8.30–15.30 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja departamento vyresnioji patarėja Justina Lukaševičiūtė, elektroninis paštas justina.lukaseviciute@jrd.lt, tel. 8 683 63 071.

 Jaunimo reikalų departamento informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą