Parodomiesiems projektams rengti – per 2,3 mln. Eur paramos lėšų

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda rinkti paraiškas parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai vykdyti. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ pradedamos rinkti pirmąją mokslo metų dieną, rugsėjo 1 d., ir bus renkamos iki spalio 30 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiais metais buvo pakeistos priemonės įgyvendinimo taisyklės, jas rasite čia.

Renginiai galės būti rengiami ir nuotoliniu būdu

Parama  pagal KPP veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ skirta parodomiesiems bandymams rengti (įrengti ir vykdyti), informavimo renginiams organizuoti skleidžiant mokslo žinias ir inovacijas žemės, maisto, miškų ūkio ir kaimo plėtros sektoriuose.

Informavimo renginiai gali būti organizuoti tiesioginio kontakto su paramos gavėjais būdu (ūkininko ir (arba) miško valdytojo ūkyje, įmonėje, auditorijoje ir pan.). Naujai patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse nauja tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino, ekstremaliosios situacijos ar nenugalimos jėgos (force majeure) atvejais, užtikrinant kontrolės galimybę atsakingoms institucijoms, suteikta galimybė renginius organizuoti įvairiais nuotoliniais būdais (interneto telefonijos tinklo ir per kompiuterines programas „Skype“, „Viber“ ir kt. programas).

Dėl paramos – mokslo įstaigos

Paraiškas gali teikti mokslo ir studijų institucijos bei profesinio mokymo įstaigos, taip pat kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.

Mokymai turi būti skirti ūkininkams ir kitiems žemės, maisto ar miškų ūkio veikla užsiimantiems asmenims, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams, tradiciniams amatininkams.

Per paraiškų teikimo laikotarpį pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip 3 paraiškas parodomiesiems projektams įgyvendinti pagal gyvulininkystės, augalininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir miškų ūkio sektorius.

Parama – iki 150 000 Eur

Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta bendra paramos suma – 2 303 449 Eur.

Vienam projektui įgyvendinti galės būti skirta iki 150 000 Eur su PVM, finansuojant iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos lėšomis galės būti kompensuojama darbo užmokestis arba atlygis lektoriams, seminarų, lauko dienų, grupės susitikimų, konferencijų organizavimas arba seminarų, lauko dienų, konferencijų, grupės susitikimų paslaugų pirkimas, kelionės ir (arba) transporto (nuomos ir kitos transporto išlaikymo), komandiruočių (kai į komandiruotes vyksta pareiškėjo darbuotojai) išlaidos, parodomojo bandymo įrengimas ir vykdymas arba parodomojo bandymo įrengimo ir vykdymo paslaugos pirkimas pagal parodomojo bandymo metodiką, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų lauko dienos ir (arba) seminaro, ir (arba) kitų informavimo renginių dalyviams gamyba, projektui viešinti skirto informacinio straipsnio parengimas, lankstinuko, rekomendacijų galutiniams naudos gavėjams parengimas ir leidyba, paramos viešinimo išlaidos, taip pat netiesioginės išlaidos, tai – darbo užmokestis arba atlygis projektą administruojantiems asmenims (ne daugiau kaip 3 etatai).

Atrankos kriterijai

Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 50. Paraiškos, nesurinkusios privalomojo balų skaičiaus, bus atmestos.

Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais remiantis bus vertinami projektai ir skiriami balai:

1. Pareiškėjo patirtis, įgyvendinant panašius projektus, susijusius su parodomųjų bandymų vykdymu, seminarų ir lauko dienų žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse organizavimu, daugiau negu 3 metai – suteikiama 10 balų.

2. Numatomų suformuoti grupių skaičius:

 •  5 ir daugiau grupių – suteikiama 10 balų;
 •  4 grupės – suteikiami 5 balai.

3. Projekto vadovas turi ne trumpesnę kaip 2 metų vadovavimo patirtį panašiems projektams, susijusiems su parodomųjų bandymų vykdymu, seminarų, lauko dienų ir informavimo renginių žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse organizavimu, – suteikiami 5 balai.

4. Lektoriai, kurie dalyvauja projekte, ugdomąja, šviečiamąja, konsultavimo ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo renginio turiniu, užsiima daugiau kaip 3 metus (įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais, jei pateikiama pažyma apie lektorių patirtį, ji turi būti detali (su konkrečiais veiklų pavadinimais bei datomis)) – suteikiama 15 balų.

5. Parodomojo bandymo informavimo veiklas organizuoti numatoma:

 •  visose Lietuvos apskrityse – suteikiama 15 balų;
 •  daugiau nei 5 apskrityse įskaitytinai – suteikiama 10 balų.

6. Projektas susijęs su viena iš sričių (pagrindimas pateikiamas paraiškos III skyriuje ,,Projekto aprašymas“):

 •  biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga dirbamojoje žemėje ir (arba) integruotu augalų apsaugos produktų naudojimu – suteikiama 20 balų;
 •  gyvulininkystės ir (arba) sodininkystės, ir (arba) uogininkystės, ir (arba) daržininkystės sektoriaus (-ių) plėtra, ir (arba) papildoma ne žemės ūkio veikla – suteikiama 15 balų;
 •  agrarine aplinkosauga ir klimato kaita (išskyrus biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugą dirbamoje žemėje ir (arba) integruotą augalų apsaugos produktų naudojimą) – suteikiama 10 balų.

7. Numatomas pareiškėjo prisidėjimas savo lėšomis prie tinkamų finansuoti išlaidų:

 •  daugiau kaip 15 proc. – suteikiama 15 balų;
 •  nuo 14 iki 15 proc. įskaitytinai – suteikiama 14 balų;
 •  nuo 13 iki 14 proc. įskaitytinai – suteikiama 13 balų;
 •  nuo 12 iki 13 proc. įskaitytinai – suteikiama 12 balų;
 •  nuo 11 iki 12 proc. įskaitytinai – suteikiama 11 balų;
 •  nuo 10 iki 11 proc. įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
 •  nuo 9 iki 10 proc. įskaitytinai – suteikiami 9 balai;
 •  nuo 8 iki 9 proc. įskaitytinai – suteikiami 8 balai;
 •  nuo 7 iki 8 proc. įskaitytinai – suteikiami 7 balai;
 •  nuo 6 iki 7 proc. įskaitytinai – suteikiami 6 balai;
 •  nuo 5 iki 6 proc. įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
 •  nuo 4 iki 5 proc. įskaitytinai – suteikiami 4 balai;
 •  nuo 3 iki 4 proc. įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
 •  nuo 2 iki 3 proc. įskaitytinai – suteikiami 2 balai;
 •  nuo 1 iki 2 proc. įskaitytinai – suteikiamas 1 balas.

8. Projekte dalyvaus žaliąjį diplomą ar miško sertifikatą pagal tarptautines miškų sertifikavimo sistemas turintis (-ys) ūkis (-iai) – suteikiami 5 balai.

9. Parodomuoju bandymu pagrindžiama metodo taikymo ekonominė ir (arba) aplinkosaugos gerinimo nauda – suteikiami 5 balai (su paramos paraiška pateikiamas parodomojo bandymo ekonominės naudos apskaičiavimas ir (arba) aplinkosaugos gerinimo naudos aprašymas).

Paraiškos renkamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Primintina, kad pareiškėjai paraiškas turėtų pildyti tinkamai ir informatyviai, pateikti visus privalomus dokumentus, teikiami dokumentai turi būti išsamūs, juose nurodytos tikslios datos, išsamiai aprašytas norimas įgyvendinti parodomasis projektas.

 

Naudinga informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą