Kviečiame verslo atstovus pasinaudoti savivaldybės skiriama parama smulkiajam ir vidutiniam verslui

Naujai išrinkta savivaldybės taryba patvirtino atnaujintą Verslo skatinimo ir lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui (toliau – SVV) tvarkos aprašą.

Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo įmones aktyviai dalyvauti ir teikti prašymus Alytaus miesto savivaldybei el. paštu info@alytus.lt 

Remiamos 4 finansavimo priemonės:

 1. Naujų darbo vietų įkūrimo dalinis kompensavimas 

Kreipiantis pagal šią priemonę būtina atitikti šias sąlygas: 

 • SVV subjektai, kurie per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos įkūrė bent vieną naują (papildomą) darbo vietą Alytaus miesto savivaldybėje ir joje įdarbino darbuotoją, gali gauti įkūrimo išlaidų dalinį kompensavimą: vienai įkurtai naujai darbo vietai, įdarbinus Alytaus miesto gyventoją (turi būti deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta) pagal neterminuotą darbo sutartį, visu etatu ir mokant ne mažesnį kaip Vyriausybės nustatytas minimalus darbo užmokestis. 
 • Skiriama vieną kartą iki 1 000 eurų dalinė išlaidų kompensacija atsižvelgiant į darbuotojo darbo užmokestį, įformintą darbo sutartyje. 
 • Išlaidų kompensavimas skiriamas tik labai mažoms įmonėms (iki 10 darbuotojų) arba įmonės įregistravimo pradžia – ne anksčiau kaip 36 mėnesiai iki paraiškos pateikimo datos. 
 • Finansuojamos ne daugiau kaip 5 vienos įmonės darbo vietos, t. y. maksimali galima suma – 5 000 eurų. 
 • Su prašymu skirti lėšų pateikiama darbo sutarties (įdarbinto asmens per paskutinius 12 mėnesių iki prašymo skirti lėšų pateikimo dienos) kopija ir kiti įdarbinimą pagrindžiantys dokumentai. Teikiant prašymą darbo santykiai su darbuotoju negali būti nutrūkę. Per vienerius metus nuo kompensavimo sutarties pasirašymo dienos verslo subjektas privalo sudaryti sąlygas savivaldybės administracijos specialistams patikrinti darbo apskaitos žiniaraščius ir kitus susijusius dokumentus.

2.  Mokomųjų mokinių bendrovių ir naujų jaunimo verslumo iniciatyvų dalinis kompensavimas 

Kreipiantis pagal šią priemonę būtina atitikti šias sąlygas: 

 • Vienai mokomajai mokinių bendrovei ir jos iniciatyvoms paremti gali būti skiriama ne daugiau kaip 200 eurų per metus. 
 • Lėšos gali būti skirtos priemonėms, reikalingoms medžiagoms įsigyti, mokymų paslaugų, verslo įgūdžių stovyklų organizavimo išlaidoms kompensuoti. Išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais, išskyrus atvejus, kai išlaidos patirtos lapkričio ar gruodžio mėnesį, paraiškos šioms išlaidoms kompensuoti teikiamos ateinančiais metais. 
 • Mokomosioms mokinių bendrovės kartu su prašymu turi pateikti patirtų išlaidų dokumentus ir turėti viešosios įstaigos „Lietuvos Junior Achievement“ (LJA) išduotą leidimą vykdyti veiklą.

3.    Jaunuolių įdarbinimo nuo 14 iki 21 metų darbo užmokesčio dalinis kompensavimas 

Kreipiantis pagal šią priemonę būtina atitikti šias sąlygas: 

 • SVV subjektas už įdarbintą jaunuolį visu etatu per mėnesį kompensuojama 300 eurų. Jei jaunuolis dirbo ne visu etatu, kompensacija skaičiuojama proporcingai išdirbtų dienų skaičiui. Kompensacija suteikiama ne mažiau kaip už 15 darbo dienų ir ne daugiau kaip už 3 mėnesius. 
 • Darbuotojų deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta turi būti Alytaus miesto savivaldybėje. 
 • Darbo sutartis turi būti sudaryta vadovaujantis Darbo kodekso ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jaunuolių įdarbinimą. 
 • SVV subjektui dėl to paties jaunuolio įdarbinimo kompensavimas suteikimas tik vieną kartą. 
 • Kompensuojamų išlaidų periodas ne ugdymo proceso metu. 
 • Kompensacija tam pačiam darbdaviui gali būti skiriama ne daugiau kaip už 4 įdarbintus jaunus asmenis per metus. 
 • Kompensacija skiriama už faktiškai išdirbtą ne ugdymo proceso (birželio, liepos, rugpjūčio) laikotarpį ir pateikus visus reikalingus su įdarbintu darbuotoju susijusius  dokumentus. Prie prašymo pridedama darbuotojo darbo sutarties kopija.

4.    Jauno verslo idėjai įgyvendinti
 Kreipiantis pagal šią priemonę būtina atitikti šias sąlygas:

 • Kompensuojant padengiama iki 5 000 eurų išlaidų, patirtų per paskutinius 12 mėnesių iki prašymo skirti lėšų pateikimo dienos. 
 • Kompensacija skiriama tik labai mažoms įmonėms (iki 10 darbuotojų) arba įmonės įregistravimo pradžia – ne anksčiau kaip 36 mėnesiai iki paraiškos pateikimo datos. 
 • Pateikiami tai pagrindžiantys įrangos, naudojamos verslo veiklai, techninės pagalbos priemonių, reikalingų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, dokumentai, įrodantys jų įsigijimą, sumontavimą ir pritaikymą verslo pradžiai. 
 • Jauno verslo idėja pristatoma Verslo skatinimo komisijai susitikimo metu. Kompensacija skiriama tik įvertinus ir pritarus Verslo skatinimo komisijai.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2023-05-25 sprendimu Nr. T-129 patvirtinta SVV  tvarkos aprašo nauja redakcija. 

Prašymas ir kiti priedai. 

Kontaktai pasiteirauti:
Verslo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Janušauskienė. Tel. (8 315) 55 121, mob. tel. 8 616 89 170, el. p. egle.janusauskiene@alytus.lt 

AMS, Verslo skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą