Kvietimas teikti bendruomenės stiprinimo projektų paraiškas

Kviečiame Alytaus mieste registruotas ir veikiančias bendruomenines organizacijas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, teikti projektų paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse.
Konkursui skiriama 35 774 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Lėšų paskirstymas yra patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-04 įsakymu Nr. DV-513:  
I teritorijos (Alyčio, Piliakalnio, Kurorto, Dvaro, Senamiesčio, Ulonų seniūnaitijos) – 10 040 Eur; 
II teritorijos (Dainavos, Kalvos, Likiškių, Panemunės, Putinų seniūnaitijos) –  13 426 Eur;
III teritorijos (Jurgiškių, Vidzgirio, Volungės seniūnaitijos) – 11 608 Eur.

Kiekvienoje teritorijoje mažiausia ir didžiausia vienam projektui įgyvendinti galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma yra patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-04 įsakymu Nr. DV-513:
I teritorijoje (Alyčio, Piliakalnio, Kurorto, Dvaro, Senamiesčio, Ulonų seniūnaitijos)– mažiausia suma 1 267 Eur, didžiausia suma – 10 040 Eur; 
II teritorijoje (Dainavos, Kalvos, Likiškių, Panemunės, Putinų seniūnaitijos)  – mažiausia suma 1 213 Eur, didžiausia suma – 13 426 Eur; 
III teritorijoje (Jurgiškių, Vidzgirio, Volungės seniūnaitijos) – mažiausia suma 2 925 Eur, didžiausia suma – 11 608 Eur. 

Tinkamomis finansuoti laikomos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022-03-30 įsakymu Nr. A1-223 patvirtintame tvarkos apraše numatytos veiklos rūšys:

 • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas;   veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19  pandemijos metu;
 • veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 • veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
 • veikla, skirta 2022 metams Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XIV 314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“, paskelbtais Savanorystės metais (toliau – Savanorystės metai) paminėti savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);
 • veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
 • veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas). 

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.  

 • bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Prie paraiškos pridedamos šių dokumentų kopijos:

 1. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaita; 
 2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija (SADM aprašo 5 priedas);
 3. jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas, dokumentas, partvirtinantis asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 4. jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), bendradarbiavimo susitarimo/jungtinė sutartis, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyta/nurodytos SADM aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;
 5. aktyvi (-ias) nuoroda (-os), leidžianti (-ios) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2020 metų ir (ar) 2021 metų metinių finansinių  ataskaitų rinkinių (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis);
 6. kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti. 

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. 
Projektų paraiškų priėmimo pradžia 2022 m. gegužės 12 d., pabaiga birželio 3 d. 15 valanda. 
Paraiškos siunčiamos el. paštu soc_parama@alytus.lt.  Paraiškas teikiant elektroniniu paštu visi dokumentai turi būti pasirašyti ir nuskanuoti arba pasirašyti saugiu elektriniu parašu bei teikiami per e. pristatymo sistemas. Paraiškos pateiktos po birželio 3 d. 15 val., nebus vertinamos.
Kontaktinis asmuo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Gintarė Lebedžienė, mob. tel. Nr. +370 665 53717

Nuorodos į dokumentus:

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2022 m. kovo 30 d. Nr. A1-223 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas  2022 balandžio 26 d. Nr. DV-457 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą