Svarbi informacija jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą

Alytus – žalumoje skendintis, jaukus miestas šeimai, kuriame gyventi patogu. Alytaus miesto savivaldybė kviečia jaunas šeimas kurtis mūsų mieste ir pasinaudoti finansine parama pirmajam būstui įsigyti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė papildomus 8,05 mln. eurų jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti. 

2023 m. Alytaus miesto savivaldybė sulaukė 50 prašymų pasinaudoti finansine parama pirmajam būstui įsigyti. Gauti prašymai Alytaus miesto savivaldybės administracijoje vertinami tada, kai jie eiliškumo tvarka tarp Lietuvos savivaldybių sulaukia eilės formuoti pažymą. Sulaukus papildomo finansavimo, Alytaus miesto savivaldybė šiais metais jau suformavo 12 pažymų subsidijai gauti, prašymai yra vertinami ir toliau. 

2024 m. Alytaus miesto savivaldybė jau sulaukė 7 naujų prašymų subsidijai gauti. Šie prašymai taip pat bus vertinami eilės tvarka, Alytaus miesto savivaldybei sulaukus teisės formuoti pažymas. Kviečiame jaunas šeimas pasinaudoti galimybe ir paskubėti teikti prašymus gauti finansinę paramą. 

Valstybės subsidija gali pasinaudoti jaunos šeimos, kurių kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 36 metų. 

Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų.

Nė vienas jaunos šeimos narys iki kreipimosi į Alytaus miesto savivaldybės administraciją dėl finansinės paskatos gavimo privalo būti neturėjęs bei pažymos išdavimo metu neturėti Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto, viršijančio 14 kv. m vienam asmeniui.

Alytaus miesto savivaldybė – pirmoji Lietuvoje, kuri inicijavimo papildomos paramos skyrimą jaunoms šeimoms, kurios įsigijo būstą Alytaus mieste su valstybės subsidija ir vienas iš šeimos narių yra mokytojas, gydytojas, inžinierius ar IT specialistas, kuris turi darbo santykius Alytaus mieste. Jiems savivaldybės biudžeto lėšomis papildomai finansuojama iki 5 proc. gauto kredito sumos, neviršijant 5000 Eur.

Pagrindiniai žingsniai, kuriuos turėtų atlikti jauna šeima, norinti gauti finansinę paramą:

 1. Jauna šeima Alytaus mieste susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai.
 2. Jauna šeima deklaruoja šeimos turtą VMI prie FM (forma FR0001 v. 01) ir užpildo prašymą www.spis.lt arba tiesiogiai Alytaus miesto savivaldybėje (Rotušės a. 4).
 3. Su gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų reikia kreiptis į pasirinktą kredito įstaigą.

Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

 1.  socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo (toliau – prašymas) pateikimo metu atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme įtvirtintą jaunos šeimos apibrėžimą: jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 36 metų;
 2.  nė vienas jaunos šeimos narys, būdamas visiškai veiksnus (išskyrus jaunos šeimos vaikus), ir jaunos šeimos vaikai (kaip jie apibrėžti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje) iki kreipimosi į savivaldybės administraciją dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto. Jeigu asmens nuosavybės teise turėtas ar asmeniui nuosavybės teise priklausantis būstas atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnio 2 punkto b papunktyje nustatytus būsto požymius (būsto naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turėtų / turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, buvo / yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turėtas / turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, buvo / yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų), laikoma, kad jauna šeima atitinka šiame punkte nustatytą reikalavimą;
 3.  įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose;
 4. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

Subsidijos suteikiamos:

 1. jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
 2. jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
 3.  jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) du vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
 4. jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ir daugiau vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.
 5. Padidėjus šeimai galima kreiptis dėl papildomos subsidijos, tačiau kreipimosi metu šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą, tai yra sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis asmuo iki 36-erių.
 6. Kai šeimoje, gavusioje finansinę paskatą, gimsta trečias arba daugiau vaikų, dėl papildomos subsidijos jie gali kreiptis iki 40 metų (įskaitytinai).
 7. Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta.

Informuojame, kad:

 1.  jauna šeima prašyme privalo pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms;
 2.  jeigu per keturis mėnesius nuo pažymos aktyvavimo Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) jauna šeima su kredito davėju nesudaro kreditavimo sutarties, lėšų subsidijai gauti sumos rezervavimas SPIS automatiškai nustoja galioti ir jauna šeima dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gali kreiptis iš naujo;
 3. jei savivaldybės administracija atsisako pareiškėjui suformuoti pažymą, nes panaudoti visi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai finansinei paskatai teikti, pareiškėjo šeima pagal prašymo pateikimo datą įrašoma į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą ir jos prašymas pakartotinai nagrinėjamas kitais kalendoriniais metais, jeigu iki tų kalendorinių metų sausio 15 d. ji atnaujina prašymą, patikslindama jame nurodytus duomenis, arba SPIS patvirtina, kad prašymo duomenys nepasikeitę;
 4. finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gavusios jaunos šeimos, norėdamos per pirmuosius 10 metų nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos perleisti kito asmens nuosavybėn už būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti įsigytą būstą, privalo kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti kredito davėjui subsidiją. Jei jauna šeima būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti grąžino kredito davėjui nepraėjus 10 metų nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos, ši jauna šeima, norėdama per pirmuosius 10 metų nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos už šį būsto kreditą įsigytą būstą perleisti kito asmens nuosavybėn, subsidiją privalo grąžinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ar jos įgaliotai institucijai;
 5. jauna šeima, grąžinusi subsidiją, raštu kreipiasi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ar jos įgaliotą instituciją dėl subsidijos grąžinimo patvirtinimo ir dėl žymos, apribojančios nuosavybės teisės į įsigytą būstą perleidimą, panaikinimo Nekilnojamojo turto registre.

Jauna šeima neprivalo grąžinti gautos subsidijos šiais atvejais:

 1. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis;
 2. jeigu pasikeičia už būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti įsigyto būsto savininkas dėl paveldėjimo, kai paveldi sutuoktinis, vaikai ir (ar) vaikai, kuriems nustatyta ar buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 3. jaunai šeimai nutraukus santuoką, jeigu nuosavybės teisė pereina vienam iš buvusių sutuoktinių;
 4. šeimoms, kurios, nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos praėjus 5 metams, yra susilaukusios trijų ar daugiau vaikų ir nori po ne mažiau kaip 5 metų perleisti būstą kito asmens.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto skyriaus vedėją Auksę Juonienę tel. (8 315) 55 115, mob. tel. +370 626 56 460, el. p. aukse.juoniene@alytus.lt arba Turto skyriaus vyriausiąją specialistę Rita Adomavičiūtę tel. (8 315) 55 141, mob. tel. +370 618 66057, el. p. rita.adomaviciute@alytus.lt 

Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą