2021 – ųjų veiklos ataskaita: suremontuota daug kelių, sėkmingai suvaldytos COVID-19 ir nelegalių migrantų krizės

Alytaus rajono savivaldybės taryba šiandien, balandžio 21 d. vykusiame posėdyje patvirtino savivaldybės veiklos ir administracijos direktoriaus, taip pat savivaldybės įstaigų vadovų 2021 m. veiklos ataskaitas.

Meras Algirdas Vrubliauskas, pristatydamas 2021 m. savivaldybės veiklos ataskaitą, pabrėžė, kad ataskaitinius metus ženklino net trys ekstremalios situacijos: tai buvo laikas, kai vis dar sprendėme UAB „Ekologistika“ gaisro pasekmes rajono teritorijoje,  antrieji COVID-19 pandemijos metai, taip pat savivaldybei teko spręsti nelegalių migrantų antplūdį, Dėl šių iššūkių darbai nesustojo. Suremontuota ypač daug kelių, išplėstos socialinės paslaugos, buvo remontuojami pastatai, teikta pagalba verslininkams, žemdirbiams, nevyriausybinėms organizacijoms, ypatingas dėmesys skirtas vaikų ugdymui.

Administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė pažymėjo, kad pernai įvykdyti visi savivaldybės užsibrėžti tikslai ir uždaviniai.  2021 m. planuotas savivaldybės biudžetas buvo 29 328,3 tūkst. eurų, surinkta  – 31 596,4 tūkst. eurų.

 

Krizės suvaldytos sėkmingai

Ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 pandemijos operacijų vadove buvo paskirta mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė. Ji rūpinosi pagalba sergantiems gyventojams, skiepų nuo COVID-19 akcijomis.  Pagal pasiskiepijusių gyventojų skaičių Alytaus rajono savivaldybė yra antra Lietuvoje,  pasiskiepijo virš 98 proc. gyventojų.

Ekstremalių situacijų dėl nelegalių migrantų invazijos operacijų centro vadovu paskirtas  administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius.  Apie 200 migrantų laikinai buvo apgyvendinti Verebiejų mokyklos pastate, jiems užtikrintos  higienos, buities, sveikatos priežiūros, maitinimo paslaugos.

Alytaus rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centras ir Greitoji medicinos pagalbos stotis suteikė paslaugų 430-čiai migrantų.

 

Kelių priežiūrai ir remontui  - per 6 mln. eurų

Daugiausia savivaldybės biudžeto lėšų – 27,7 proc. panaudota infrastruktūros objektų ir būsto priežiūrai, modernizavimui bei plėtrai.

Vien kelių priežiūrai ir remontui panaudota per 6 mln. eurų.  Savivaldybė prižiūri 1500 km kelių, juose paklota 18,8 km asfalto dangos, išlyginamuoju asfalto sluoksniu padengta 5,6 km kelių ir gatvių, suremontuota daugiau kaip 14 km žvyrkelių,  keliai buvo lyginami greideriais, atlikti kiti kelių priežiūros darbai.

2021 m. nutiestas dviračių ir pėsčiųjų takas nuo Alytaus miesto „Baltosios rožės“ tilto link sodų bendrijų, įrengtas naujas apšvietimas Raižių k. Vytauto g. bei Simno pėsčiųjų ir dviračių take.

Atnaujinti savivaldybės įstaigų pastatai. Atliktas remontas Alovės mokyklos patalpose, dalis jų pritaikytos seniūnijos veiklai, Kultūros centro Alovės skyriui. Suremontuotas Punios seniūnijos administracinio pastato pirmasis ir antrasis aukštai. Pirmame aukšte įsikūrė seniūnija, antrame – Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius. Suremontuotas Miroslavo gimnazijos fasadas, baigta renovuoti Pivašiūnų gimnazija. Suremontuotas Raitininkų seniūnijos pastatas Makniūnuose – atlikti fasado ir stogo remonto darbai. Dar trijuose savivaldybės įstaigų pastatuose įrengtos fotovoltinės saulės elektrinės, iš viso saulės elektrines jau turi 13 įstaigų.

 

Gerinama vandens kokybė, dėmesys nuotekų šalinimui ir pastatų šildymui

Gerinant vandens tiekimo, nuotekų šalininimo paslaugą, sumontuoti Kedonių kaimo vandens gerinimo įrenginiai, Simne - vandens gerinimo įrenginiai, atlikta nuotekų trasos renovacija, Krokialaukyje pastatyta nuotekų valykla, taip pat įrengtos 7 nuotekų perpumpavimo stotys, naujai pakloti nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo tinklai, atlikta Užupių k. nuotekų valyklos rekonstrukcija. Genių gyventojams kompensuoti nuotekų valymo įrengimo darbai. Iš viso už nuotekų valymo įrenginių įrengimą 2021 m. kompensacijos skirtos 203 asmenims. 

Atlikti Kančėnų nuotekų valymo įrenginių projektavimo darbai. Pradėtas rengti savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

Už pakeistus neefektyvius šildymo katilus 59 namų ūkiams skirta 60 proc. kompensacija –10 proc. iš savivaldybės  biudžeto (33 tūkst. Eur), 50 proc. – iš Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA).

 

Daugiau naujų statybų ir renovuotų namų

Išduota daugiau leidimų rajone statyti naujus gyvenamuosius namus (išduoti 105 leidimai, 2020 m. – 89). Daugiausia naujų gyvenamųjų namų statoma Alovės ir Alytaus seniūnijose.

Tęsiama daugiabučių namų renovacija. Projektus administruoja savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“.

Renovuoti daugiabučiai gyvenamieji namai Simne Vytauto g. 42, Simno sen. Komisaruvkos kaime. Simno m.  Pavasario g. renovuotų namų kvartale savivaldybė vykdė aplinkos ir infrastruktūros tvarkymo darbus.

 

Įsteigtos papildomos ikimokyklinio ugdymo grupės 

Alytaus rajono mokyklose daugėja mokinių – 2021 m. buvo ugdomi 1735  (2020 m. –1700) vaikai. Įsteigtos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės Miroslavo ir Simno gimnazijose.

Penkiems mokiniams, gerai išlaikiusiems abitūros egzaminus, skirtos savivaldybės premijos – po 290 eurų.

Savivaldybės studijų rėmimo fondas 30-čiai gabių mokinių ir studentų skyrė stipendijas – išmokėta 10 tūkst. eurų. 

Vyko neformalusis  vaikų ugdymas. Meno ir sporto mokykloje 2021 mokslo metų pradžioje mokėsi 276 mokiniai. Neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti skirta 78,2 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų (17 programų). Per metus užsiėmimuose dalyvavo 600 rajono moksleivių. Surengta 14 stovyklų, jose dalyvavo 28 rajono vaikai.

Socialinės paslaugos ir pagalba šeimoms

Socialinei paramai skirta 17,3 proc. savivaldybės biudžeto lėšų. Išplėstas pagalbos į namus paslaugų tinklas,  pagalba suteikta  113 rajono gyventojų (gavėjų skaičius, palyginti su 2020 m., padidėjo beveik 3 kartus). Pagalbos į namus paslaugoms teikti skirta dvigubai daugiau savivaldybės biudžeto lėšų – 165,8 tūkst. Eur. 

Socialinėms paslaugoms teikti skirta dvigubai daugiau savivaldybės biudžeto lėšų – 165,8 tūkst. Eur. Piniginę socialinę paramą (įvairios socialinės išmokos) gavo 7675 Alytaus rajono gyventojai. Jiems išmokėta 8,4 mln. Eur iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų. 

Finansuotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos, jomis pasinaudojo 71  vaikas. Buvo vykdomi vaikų dienos centrų plėtros projektai Butrimonyse ir Rimėnuose.

Gimus kūdikiui, rajono gyventojams skiriama 500 Eur  vienkartinė išmoka.

Nupirkti butai socialiniam būstui Mergalaukio k. ir Obelijos k., suremontuoti 3 socialiniai būstai Kančėnų k., Kaniūkų k., Simne.

Finansine paskata įsigyjant pirmąjį būstą pasinaudojo 34 jaunos šeimos (2020 m. – 20, 2019 m. – 10 šeimų).

Savivaldybė ir toliau siekia  visiems tėvų globos netekusiems Alytaus rajono vaikams surasti globėjų šeimas. 2021 m.  79 vaikai buvo globojami šeimose ir šeimynoje.

 

Pagalba verslui, bendradarbiavimas su ūkininkais

Savivaldybė skiria  paramą smulkiajam ir vidutiniam verslui. Rajone įregistruotų ūkio subjektų skaičius 2021 m. pabaigoje – 1283. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui skirta beveik 90 tūkst. Eur, paramą gavo  49 įmonės, iš kurių 11  - naujai įkurtos. 44-ioms individualioms veikloms nustatytas tik 1 Eur mokestis metams.

Meras A. Vrubliauskas paminėjo, kad nedarbo lygis – 9,7 proc. yra mažiausias regione.

Alytaus rajone – 3 093 ūkininkų ūkiai. 2021 m. įregistruota 130 naujų  ūkių (2020 m. –101), vidutinis ūkio žemės plotas  – 11,14 ha.

Įregistruotos 9284 žemės ūkio transporto priemonės. Ūkininkų technika kasmet modernėja.

Išmokos už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius – 15 mln. Eur. Ūkininkams, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė, išmokėta 184,5 tūkst. Eur. Dėl  laukinių žvėrių padarytos žalos kreipėsi  132 ūkininkai. Skirta paramos  – 22 tūkst. Eur.

52 ūkininkams skirtos kompensacijos už pasėlių ir gyvulių draudimą. Išmokėta 150,6 tūkst. Eur (2020 m. 140 tūkst. Eur) draudimo išmokų.

Melioracijos statinių priežiūrai ir remontui skirta 215,8 tūkst. Eur.

 

Kultūros renginiai ir sporto veiklos

Kultūros programos lėšomis 2021 m. paremti 29 kultūros projektai. Kultūros centras surengė 254 renginius. Vyko mėgėjų teatrų šventė - konkursas „Kaimo liktarna“, Raižiuose šventė „Raižiai – Lietuvos totorių sostinė“, tradiciniai kultūros renginiai.

Aktyvi veikla pradėta atnaujintoje Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykloje – ekskursijos, edukacijos, koncertiniai vakarai ir kt. 

Kultūros centro Butrimonių skyriaus patalpos pritaikytos Butrimonių gimnazijos muziejaus veikloms.

Nauja paslauga Viešojoje bibliotekoje – knygomatas.

Skirta lėšų paminklui Baltijos kelyje, kur 1989 m. stovėjo Alytaus krašto žmonės, pastatyti.

Sporto veikloms, renginiams, infrastruktūrai  buvo skirta  620 tūkst. Eur. Iš Sporto rėmimo programos finansuota 13 programų.

Gyventojai nemokamai gali naudotis švietimo įstaigų sporto salėmis. Sporto šventes vasarą surengė bendruomenės ir seniūnijos. Atnaujintos daugiafunkcinės sporto aikštelės Alovėje, Krokialaukyje, taip pat - Nemunaičio stadionas. Renovuota Alovės mokyklos sporto salė. Meno ir sporto mokykla atnaujino sporto inventorių ir įrangą, organizavo sporto užsiėmimus suaugusiems.

 

Nevyriausybinių organizacijų veikla - remiama savivaldybės

Rajone veikia  61 kaimo bendruomenė, 3 rajono neįgaliųjų organizacijos, 16 neformaliųjų jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų.

Savivaldybė panaudos pagrindais yra suteikusi  patalpas  43 bendruomenėms ir asociacijoms.

Nevyriausybinės organizacijos įgyvendino įvairių projektų už daugiau kaip 120 tūkst. Eur.

Karantino metu senoliams ir kitiems rizikos grupių gyventojams bendruomenės padėjo nusipirkti  maisto produktų, atnešdavo vaistų ar kitų  būtinų dalykų, padėjo sumokėti mokesčius.

Mikalavo, Junčionių, Alovės ir Kumečių kaimų bendruomenės įgyvendina  ES finansuojamą projektą „Alytaus rajono bendruomeniniai šeimos namai“.

 

Tvarkomi paveldo objektai, žygių takai

Baigti Punios piliakalnio tvarkymo darbai. Savivaldybė yra šio projekto partnerė ir skyrė  75 tūkst. Eur.

Prisidėta prie Alytaus Šv. Liudviko bažnyčios kapitalinio remonto – skirta 50 tūkst. Eur. Vykdyti Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje presbiterijos (altoriaus dalies) tvarkymo darbai, koplyčios polichromijos tyrimai.

Buvo prižiūrimi piliakalniai ir kiti kultūros paveldo objketai.

Alytaus turizmo informacijos centro (TIC) duomenimis, 2021 m. Alytaus rajone apsilankė daugiau kaip 27 tūkst. turistų, t. y., 11 proc. daugiau negu 2020 m.

Atlikti piligrimų kelio maršruto Punia–Alytus–Miroslavas (iš viso - 70 km) ženklinimo darbai, įrengti stulpeliai ir informacinės krypties rodyklės.

Punios, Nemunaičio ir Raitininkų seniūnijose paženklintas tarptautinis pėsčiųjų maršrutas „Miško takas“, kuris eina per visas tris Baltijos valstybe.

Ypač daug lankytojų sulaukė renovuota Kurnėnų mokykla.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą