Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašas bus pateiktas Valstybinei mokesčių inspekcijai

Alytaus rajono  savivaldybės taryba 2021 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. K-178  „Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. K-10 „Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“  patvirtino Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą  (toliau – Aprašas)

 Aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b80eba70462511ec992fe4cdfceb5666

Alytaus rajono  savivaldybės administracija vadovaudamasi Aprašu 2022-07-14 sudarė preliminarų Privačios nuosavybės teise valdomų nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą (toliau – Sąrašas) Šiuo metu į nenaudojamų ir apleistų žemės sklypų sąrašą įrašyta 81 žemės sklypų savininkas. Jie artimiausiu metu raštu bus informuoti, kad jų turimas sklypas yra įtrauktas į sąrašą ir bus taikomas nenaudojamiems, apleistiems žemės sklypams Alytaus rajono savivaldybės tarybos nustatytas 4 proc. žemės mokesčio tarifas.

PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS

 Pasitikslinti, ar Jūsų žemės sklypas nėra įtrauktas į nenaudojamų ir apleistų žemės sklypų sąrašą, galima kreipiantis į seniūniją, kurios teritorijoje yra apleistas žemės sklypas, Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyrių, Komunalinio ūkio ir architektūros skyrių.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Aprašo 17 punktu sklypų savininkai ir naudotojai per 30 (trisdešimt) kalendorinių  dienų nuo pranešimo apie priklausančio sklypo įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos gali raštu pateikti Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai  motyvuotą prašymą išbraukti sklypą iš Sąrašo ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 5 punkte nustatytų kriterijų arba atitiktis šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar kelių Aprašo 6 punkte numatytų aplinkybių. Prašymus prašome teikti adresu Alytaus rajono savivaldybė, Pulko g. 21, Alytus  arba el. p.  info@arsa.lt,  zita.jadeskiene@arsa.lt

Galutinis sąrašas po atliktų pakeitimų Savivaldybės administracijos direktoriui bus teikiamas tvirtinti ne vėliau kaip iki š. m. rugpjūčio 29 d

Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašas iki rugsėjo 1 dienos bus pateiktas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl apmokestinimo 4 proc. žemės mokesčio tarifu.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą