Tęsiamas pasirengimas mokyklose dirbti pagal atnaujintas programas

Nuo rugsėjo 1-osios nelyginių klasių mokiniai mokysis pagal atnaujintas ugdymo programas, lyginėse klasėse bus tęsiamos ir užbaigiamos dabartinės programos. 2024–2025 mokslo metais visos klasės dirbs pagal atnaujintas programas.

Apie pasirengimą įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį ir ką dar reikia padaryti iki rugsėjo, šią  savaitę bus kalbamasi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuojame pasitarime su mokyklų vadovų, mokytojų ir mokinių atstovais.

Šiais mokslo metais pagal atnaujintas programas mokosi priešmokyklinukai ir lenkų gimtosios kalbos besimokantys III klasės gimnazistai, kurie balandžio mėnesį laikė ir tarpinį patikrinimą – kitų metų brandos egzamino dalį.

„Pastaruoju metu buvo pasirodę siūlymų stabdyti ugdymo turinio atnaujinimą. Tai reikštų, kad naujas ugdymo turinys, aktualios temos, gyvenime reikalingų kompetencijų ugdymas  dešimtis tūkstančių mokinių pasieks metais vėliau, o dalies - iš viso nepasieks, o dar kitiems nebus užtikrintas ugdymo tęstinumas ir nuo atnaujintų programų teks grįžti prie senų“, - sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Atnaujintų programų elementus išbandė 30 Lietuvos mokyklų

2021-2022 m. m. trisdešimtyje šalies mokyklų vyko Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimas. Jame dalyvavusios ir atnaujintų bendrųjų programų projektų elementus išbandžiusios mokyklos dalijasi savo patirtimi su kitomis šalies mokyklomis.

2020-2021 m. m., Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu, Europos Komisija finansavo projektą, kad mokyklų vadovai visoje Lietuvoje galėtų įgyvendinti ugdymo turinio pokyčius. Projektą įgyvendino Britų taryba pasitelkusi ekspertus iš Velso (Jungtinė Karalystė). Projekto metu 29 atrinkti mokyklų vadovai ir švietimo ekspertai buvo mokomi tapti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo mentoriais, 2021-2022 m. m. jie perdavė savo patirtį dar 244 bendrojo ugdymo mokyklų vadovams, stiprindami ir jų kompetencijas padėti pasirengti mokyklų bendruomenėms įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas.

Pasirengimui diegti atnaujintas bendrąsias programas Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pasitelkė ir mokytojų dalykininkų asociacijas, 2022 m. konkurso būdu finansuodama jų projektus, kurių metu mokytojai aktualioms, naujoms konkretaus dalyko temoms pasirengė mokomąją metodinę medžiagą, organizavo mokymus kitiems to dalyko mokytojams. 

2022 m. kiekvienai atnaujintai ugdymo programai parengtos praktinės jų įgyvendinimo rekomendacijos, kuriomis gali naudotis ir jau naudojasi mokytojai dalykininkai. Rekomendacijose pateikiami praktiniai pamokos planavimo, užduočių ir vertinimo pavyzdžiai. Rekomendacijos pritaikytos ir dirbant su skirtingų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais (pvz.: turinčiais elgesio, emocijų, intelekto sutrikimų).

2022 m. surengtas viešųjų konsultacijų ciklas specialiai suburtoms savivaldybių ugdymo turinio atnaujinimo komandoms, atsakingoms už planavimą, pokyčių valdymą ir įgyvendinimą savivaldybėse diegiant atnaujinamas ugdymo programas.  

2022-2023 m.m. organizuotos tarptautinių švietimo ekspertų konsultacijos (virš 80 susitikimų), dalintasi gerąja praktika iš kitų šalių, vykdžiusių ugdymo programų atnaujinimus. Konsultacijos buvo skirtos ne tik pedagogams, bet ir švietimo pagalbos specialistams, mokyklų vadovams, savivaldybės atstovams siekiant į pasiruošimą pokyčiams įtraukti visą švietimo bendruomenę.

Nacionalinė švietimo agentūra surengė daug informacinių renginių pedagogams, mokyklų vadovams, švietimo pagalbos specialistams, savivaldybių atstovams.

Šiuo metu taip pat vyksta mokymai atskirų dalykų mokytojams, organizuojamos tikslinės konsultacijos  lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojams. 

Taip pat, padėdama pasiruošti atnaujintų bendrųjų programų diegimui, Nacionalinė švietimo agentūra kviečia naudotis parengtais ilgalaikių ugdymo planų pavyzdžiais. Šiuo metu yra paskelbta apie 80 planų pavyzdžių skirtingiems mokomiesiems dalykams bei klasėms. Planuojama, kad palaipsniui bus pateikta dar apie 1­00 pavyzdžių.

Visa metodinė medžiaga – atnaujintame švietimo portale

Švietimo portale www.emokykla.lt mokytojai vienoje vietoje gali rasti interaktyviai pateiktas atnaujintas ugdymo programas, rekomendacijas, metodikas bei skaitmenines mokymo priemones, suskirstytas pagal programas, dalykus ir klases. Taip pat portalas nuolat papildomas parengtais ilgalaikiais planais.

Visos Nacionalinės švietimo agentūros parengtos priemonės yra prieinamos mokytojams įvairiais formatais ir gali būti naudojamos patogiu metu. Negalėję dalyvauti mokymuose, konferencijose, seminaruose mokytojai turi prieigą prie visos mokymų medžiagos Nacionalinės švietimo agentūros informacijos sklaidos kanaluose.

 Vadovėlių atnaujinimas – nuolatinis procesas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šiais metais papildomai skiria 8,5 mln. Eur mokykloms įsigyti vadovėlių.

Leidyklos atnaujins 94 vadovėlius 1-12 klasėms: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos mokslų, geografijos, istorijos, biologijos, fizikos, ekonomikos ir verslumo, užsienio kalbos, informatikos. Taip pat bus parengti 52 nauji vadovėliai lietuvių kalbai ir literatūrai, istorijai, matematikai, geografijai, biologijai, gamtos mokslams, visuomeniniam ugdymui, astronomijai, fizikai, ekonomikai ir verslumui mokyti. Vadovėliai mokyklas pasieks palaipsniui.

Kadangi ugdymo turinys nėra visiškai naujas, o tik atnaujintas, dalis temų liko tokios pačios, joms mokyti tinka ir anksčiau leisti vadovėliai. Vadovėliai yra viena iš galimų, bet ne būtinų mokymo priemonių – mokytojai savo nuožiūra parenka mokymosi medžiagą.

Skelbiami tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžiai

Dabartiniai dešimtokai kitais mokslo metais mokysis pagal atnaujintą vidurinio programą ir laikys tarpinius patikrinimus.

Tarpiniai patikrinimai bus brandos egzamino dalis, sudarys 40 proc. egzamino įvertinimo. Patikrinimai leis mokiniams sukaupti dalį baigiamojo vertinimo, išskaidys mokymosi krūvį, mažins įtampą per brandos egzaminų sesiją. Kitaip tariant, kad mokiniai galėtų nuosekliau atskleisti įgytas žinias bei gebėjimus ir patirtų mažiau įtampos dėl vienintelės galimybės žinias ir gebėjimus pademonstruoti per egzaminą. Per tarpinį patikrinimą surinktų 35 ir daugiau taškų gali užtekti tam, kad valstybinis egzaminas būtų išlaikytas dar neperžengus IV gimnazijos klasės slenksčio, tereikės ateiti į brandos egzaminą.

Nacionalinė švietimo agentūra parengė ir jau mokyklose išbandė lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžius. Bendrojo ir išplėstinio kurso užduočių pavyzdžiai, parengti pagal atnaujintų bendrųjų programų reikalavimus, viešai prieinami informacinėje testavimo sistemoje BETA (https://beta.etestavimas.lt). Kitų mokomųjų dalykų tarpinių patikrinimų ir egzamino užduočių pavyzdžiai taip pat yra rengiami ir bus viešinami.  

Balandį Nacionalinė švietimo agentūra vykdė pirmąjį - lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros - vienuoliktokų tarpinį patikrinimą.  Lenkų mokomąja kalba besimokantys vienuoliktokai pirmieji laikė tarpinį patikrinimą, nes nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokyklose įgyvendinama atnaujinta lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programa.  Beveik pusė visų tarpiniame patikrinime balandžio 19 d. dalyvavusių mokinių į pagrindinę valstybinių brandos egzaminų sesiją ateis jau žinodami, kad yra surinkę minimalų taškų skaičių, reikalingą išlaikyti egzaminą.

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą