Kviečiame Alytaus rajono verslininkus teikti paraiškas paramai gauti

Alytaus rajono savivaldybė kviečia jos teritorijoje registruotus smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektus teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 11 d. iki lapkričio 12 d.

Remiamos veiklos:

Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų kompensavimas

 • verslo subjektai, kurie per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos  įkūrė bent vieną naują (papildomą) darbo vietą ir joje įdarbino darbuotoją, gali gauti finansavimą;
 • vienai įkurtai naujai (papildomai) darbo vietai, įdarbinant asmenį pagal neterminuotą darbo sutartį, gali būti skiriama iki 1000 Eur dalinė kompensacija (išlaikant darbo vietą ne mažiau kaip vienerius metus ir priklausomai nuo įkurtų naujų darbo vietų skaičiaus);
 • paraiškos dėl SVV subjekto veiklos, per paskutinį mėnesį iki paraiškos pateikimo sukūrus ne mažiau kaip 10 darbo vietų, sudarant neterminuotas darbo sutartis, dalinio išlaidų kompensavimo gali būti teikiamos visus metus, jeigu veikla vykdoma Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje;
 • jeigu asmenys įdarbinami ne pilnu etatu arba įdarbinami ne Alytaus rajono gyventojai, komisija turi teisę siūlyti skirti mažesnę paramą;
 • kompensuojamos Alytaus rajono jaunimo iki 25 metų amžiaus, įdarbinto pagal terminuotas darbo sutartis, su darbo santykiais ar veiklos vykdymu susijusios per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos patirtos išlaidos, bet ne daugiau kaip 300 Eur už vieną asmenį (asmuo turi būti dirbęs ne mažiau kaip 2 mėn.).

Dalyvavimo Lietuvoje ir užsienyje vykstančiose parodose, mugėse ir verslininkų misijose išlaidų kompensavimas

 • rajono smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimo Lietuvoje ir užsienyje vykstančių parodų, mugių išlaidų kompensavimas –  iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos, verslo misijų išlaidų kompensavimas – iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 600 Eur per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos;
 • finansavimas tam pačiam pareiškėjui gali būti teikiamas vieną kartą per 2 metus;
 • finansavimas gali būti teikiamas tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje ar mugėje išlaidoms: registracijos mokesčiui; tuščio parodinio ploto nuomai; stendo dizainui ir įrangai; papildomai stendų įrangai ir paslaugoms; reklamos paslaugoms (reklaminiams spaudiniams, įrašui kataloge); muitinės tarpininko paslaugoms ir krovos darbams; parodos eksponatų draudimui; apgyvendinimo paslaugoms ir kelionės išlaidoms;
 • finansavimas gali būti teikiamas tik faktiškai patirtoms dalyvavimo verslininkų misijoje išlaidoms: registracijos mokesčiui, apgyvendinimo paslaugoms ir kelionės išlaidoms.

Naujai kuriamų arba nuomojamų interneto svetainių diegimo ir administravimo konsultacinių paslaugų išlaidų kompensavimas

 • maksimali paramos suma vienam pareiškėjui yra iki 500 Eur dokumentais pagrįstų konsultavimosi išlaidų, patirtų per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos;
 • parama pareiškėjui gali būti skiriama tik vieną kartą.

Naujos įmonės steigimo išlaidų kompensavimas

 • maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui yra iki 150 Eur dokumentais pagrįstų pradinių steigimosi išlaidų (Alytaus rajone įregistruotoms įmonėms per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos);
 • pradines steigimosi išlaidas sudaro: mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima; atlyginimas valstybės įmonei Registrų centrui už juridinio asmens laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą; apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas; įmonės antspaudo gamybos išlaidos; elektroninio parašo (kvalifikuoto sertifikato) įsigijimo išlaidos.

Konsultacijų dėl verslo planų, investicinių projektų, paraiškų ir kitų reikiamų dokumentų finansinei paramai gauti rengimo išlaidų kompensavimas

 • patirtos išlaidos kompensuojamos tuo atveju, jeigu pagal parengtus dokumentus yra gautas finansavimas arba paraiškos administracinis vertinimas (arba jam prilygintas vertinimas) yra teigiamas ir su paraiška pateikiamas tai įrodantis dokumentas;
 • išlaidos kompensuojamos, jeigu verslo projektas ir (ar) investicinis projektas įgyvendinamas Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje;
 • kompensuojamos per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos patirtos verslo planų ir investicinių projektų – iki 500 Eur, paraiškų ir kitų reikiamų dokumentų finansinei paramai iš kitų fondų gauti – iki 300 Eur rengimo konsultacinės išlaidos.

Konsultacijų buhalteriniais klausimais pirmaisiais verslo metais išlaidų kompensavimas

 • buhalterinių konsultacinių paslaugų sutartis turi būti sudaryta ne trumpiau kaip 1 metų trukmei;
 • kompensuojama iki 500 Eur pirmaisiais verslo metais patirtų išlaidų.

Infrastruktūros verslui sukūrimo (pritaikymo) išlaidų kompensavimas

 • kompensuojama iki 30 proc. patirtų išlaidų;
 • gali būti kompensuojamos negyvenamųjų verslo patalpų (išskyrus vykdant apgyvendinimo veiklą) pirkimo arba nuomos (kompensuojant tik pirmaisiais veiklos metais ne daugiau kaip už 1 metų trukmės nuomą ir skaičiuojant ne daugiau kaip nuo 1 Eur maksimalios sumos už 1 kv. m, įregistravus nuomos sutartį Nekilnojamojo turto kadastre ir registre), pastatų statybos ar pritaikymo veiklai (remonto), įskaitant komunikacijų atnaujinimo (prijungimo), gerovės ir gretimai esančios viešosios infrastruktūros sutvarkymo išlaidos;
 • kompensuojama iki 15 000 Eur patirtų išlaidų;
 • išlaidos kompensuojamos, jeigu veikla vykdoma Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Jaunimo savarankiško verslo veiklos pradžios išlaidų kompensavimas

 • kompensacija skiriama tik savarankiškai dirbančiam Alytaus rajone deklaravusiam savo gyvenamąją vietą jaunimui iki 25 metų amžiaus;
 • gali būti kompensuojamas savarankiškos veiklos vykdymas pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą;
 • kompensuojamos su veiklos vykdymu susijusios per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos patirtos išlaidos, bet ne daugiau kaip 300 Eur vienai vykdomai veiklai.

 Galimas pareiškėjas – Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje registruotas verslo subjektas, užpildęs nustatytos formos prašymą;

 • Finansavimas teikiamas SVV subjektams, įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, galiojantį ne trumpiau kaip 1 metus, ar individualios veiklos vykdymo pažymą);
 • Finansavimas verslo subjektui gali būti skirtas, jei per trejus metus jam ir su juo susijusiems verslo subjektams suteiktos valstybės pagalbos dydis, įvertinus ir naujai teikiamą pagalbą, neviršys de minimis valstybės pagalbai nustatyto maksimalaus dydžio (200 000 eurų arba 100 000 eurų įmonėms, vykdančioms veiklą krovinių vežimo keliais sektoriuje).

Paraiškos priimamos Alytaus rajono savivaldybės administracijos priimamajame, Pulko g. 21, Alytus. Arba skenuotos el. paštu tomas.savukas@arsa.lt. Informacija apie subsidijavimo sąlygas ir dokumentų pateikimo tvarką paskelbta Alytaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.arsa.lt (Verslininkams→Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas). Papildoma informacija tel. 8 623 92 509, el. paštu tomas.savukas@arsa.lt, arba tel. (8 315) 55 538, el. paštu jolita.gruzinskiene@arsa.lt

 Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

 • Joe Thwaite
  prieš 2 minučių
  I want to applaud my beautiful wife for finding out about Dr Ozigidon who helped us with the National Lottery Jackpot winning numbers to win a whopping sum of£184 Million in the Euro-million win. My name is Joe Thwaite, 49, and my wife  is Jess Thwaite, 46, from Gloucestershire. On May 10, 2022 we became the biggest national lottery jackpot winner after we had contacted Dr Ozigidon to help us become a large winner in the lottery with his powerful spell because my wife and I have read a lot about his powerful and effective spell. He gave us the winning numbers after casting the spell and assures us of victory. We followed and obeyed Dr Ozigidon spell instructions and today we are celebrating after winning the record-breaking Euro-Millions jackpot of £184M from the draw on Tuesday 10 May, 2022. Thanks to Dr Ozigidon because his good work has really been wonderful with his magical spells. We usually play the lottery but coming up with a big win has never been my thing not until we came in contact with Dr Ozigidon who a lot of people have been so thankful to for his miraculous doings. We are so grateful to this power sorcerer Dr Ozigidon. For giving us victory with his powerful spell. We decided to go public to motivate others and also to tell everyone about Dr Ozigidon powerful spell. Contact him today if you wish. His email at: drozigidonhenz.spell.net@gmail.com Also via whats-app +2349054750112.
 • Magic Rings For Money, Love, Marriage And Relationship In Brits Town And Alberton City Call ☏ +27656842680 Magic Ring For Fame In Kariega Town And Durban City South Africa,

  Magic Rings are amazing rings with magical powers in them [+27656842680] . It offers force to the wearer. Presently how this ring gets magical. A magic ring depends on the idea of gemology and the positive vitality of gemstones. Additionally when this Magic Ring is arranged loads of customs and services are done on it and furthermore positive vitality is imbued in the ring so the ring gets charged and dynamic and when anybody will wear the ring, it will transmit vibrations and will associate with the subliminal psyche intensity of the wearer and will do ponders. Additionally, this Magic Ring can be made in the structure of a pendant as there are numerous who are agreeable in wearing a Pendant and not a Ring.

  Magic Rings for Love  Love magic ring to reclaim your ex-lover by attracting your ex-lover back. Bind your ex-lover to you and renew your relationship again with our magic rings for love. Protect your relationship from love rivals with a magic ring for love. Stop your lover from cheating and banish the love rival using the magic ring for love.

  Renew love, increase the love bond and make someone fall in love with you using a magic ring for love. Get an ex-lover (wife or husband) back with a magic ring for lost love.

  Magic ring for love to fix your marriage, build a strong relationship or make someone commit to a relationship with you using a magic ring for love, lost love and marriage.

  Spiritual Magic Rings

  Magic rings focus energy and spiritual power to improve luck or prosperity, for protection and to cure diseases. A magic ring has a specific ability to aid a person in focusing and amplifying power by aiding a person in achieving the future you desire. Magic rings are a natural amplifier of spiritual power.

  By bringing in your ability to join with the power and energy of the Universal Life Force and the Life Force of this planet, magic rings will enhance your effort. Magic rings have focused energy to defend & protect the wearer of the magic ring from interference from dark forces to achieve a specific goal.

  Focus your magical intentions with magic rings & attract positive energies that will help you achieve magical intentions for love, luck, prosperity, fertility, protection and more. Destroy unwelcome forces and provide protection from accidents with a powerful magic ring for protection.

  Magic Rings for Fertility  Are you trying to get pregnant? Do you want to have your own children? Do you want to have a healthy pregnancy? Banish infertility and bareness with our magic rings for fertility.

  Cleanse yourself of unwanted bad energies causing impotence & infertility using our powerful fertility magic rings. Have a healthy pregnancy using fertility magic rings.

  Get rid of unwanted spirits, bad luck and evil spirits against you conceiving your own children using fertility magic rings to open your womb and heal male infertility.

  Fertility magic rings to heal infertility in men or women faced with impotence. Spiritually cleanse your body and boost your reproductive health using magic rings for fertility.

  Magic Rings for Money

  Become rich with this magic ring for money and wealth. Attract wealth, money and business opportunities with magic rings for money, has no side effects as others suspect and has all powers to guarantee you with money luck

  Obtain a lot of wealth without harming others using our magic rings for large money and riches. This works for everyone everywhere.

  Magic Rings for Protection

  Spiritual forces to protect your life contained in a magic ring for protection. Protect yourself from evil forces, bad spirits, and negative energies. Protect yourself from your enemies, hexes, curses and revenge spells using powerful protection magic rings to shield you from all harm.

  These magic rings have been used by pastors, business people, politicians and students to be successful in what they do and increase influence.

  Magic rings to protect your relationship from outside interference. Magic rings to protect your business from failure, debts and help you succeed financially.

  After 20 years of successful
  casts have Discovered A powerful magic Ring which works with luck to give out the best in your life.

  Magic Wallet  Have u been trying searching for help in one or more problems let me be your last hope all problems are solved ,quick results and services .This Wallet brings on Luck and quick blessings to their keeper. Get one now. money back guarantee

  #Ramadanlovespells
  Call/WhatsApp +27656842680

Parašykite komentarą