Verslininkas stojo į kovą su Alytaus miesto savivaldybe: reikalaus atlyginti nuostolius

Aly­tiš­kis ver­sli­nin­kas Žil­vi­nas Trei­gys, val­dan­tis dvi in­ves­ti­ci­nes ben­dro­ves „Eko­ga­vy­ba“ ir „Glass Mar­ket“, pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ant joms pri­klau­san­čių pa­sta­tų įreng­to­se švies­len­tė­se įžie­bė mies­to val­džiai ne­ti­kė­tą už­ra­šą. Ja­me reiš­kia­ma nuo­mo­nė, kad vie­ti­nių po­li­ti­nių ken­kė­jų gru­puo­tė be­veik me­tus lai­ko ver­čia jį kreip­tis į teis­mą dėl nuos­to­lių iš sa­vi­val­dy­bės pri­tei­si­mo už pla­nuo­ja­mą pa­nai­kin­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės da­lį prie Jaz­mi­nų gat­vė­je įreng­to jo „Aly­taus tur­gaus“ pa­sta­to ir iš­si­rei­ka­lau­ti ga­li­mai mi­li­jo­ni­nius nuos­to­lius. Ver­sli­nin­kas ke­lia klau­si­mą, gal­būt mies­to val­džios at­sto­vai, siek­da­mi pa­nai­kin­ti da­lį šios aikš­te­lės, pro­te­guo­ja ki­tus ver­sli­nin­kus.

Per „Glass Mar­ket“ prieš de­šimt­me­tį įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės te­ri­to­ri­ją ša­lia įsi­kū­ru­siems ver­sli­nin­kams lei­džia­ma ties­ti da­lį nau­jos J. Ma­tu­lai­čio gat­vės, nes jie ne­tu­ri įva­žia­vi­mo į sa­vo pa­sta­tą, nau­do­ja­si ki­tiems ver­sli­nin­kams pri­klau­san­čia įva­ža. Ž. Trei­gio toks sa­vi­val­dy­bės veiks­mas ne­ten­ki­na, nes jam pri­klau­san­čia­me „Aly­taus tur­gaus“ pa­sta­te įsi­kū­rę ver­sli­nin­kai ir klien­tai pra­ran­da da­lį ben­dro­vės „Glass Mar­ket“ lė­šo­mis įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.

In­ves­ta­vo apie 600 tūkst. li­tų

Ž. Trei­gys pri­me­na prieš de­šimt me­tų „Glass Mar­ket“ pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį su mies­to sa­vi­val­dy­be, ku­ria jis įsi­pa­rei­go­jo in­ves­tuo­ti ben­dro­vės lė­šas į automobi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės įren­gi­mą prie Jaz­mi­nų gat­vė­je nau­jai pa­sta­ty­to „Aly­taus tur­gui“ skir­to pa­sta­to: „Maž­daug 5 arų sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čia­me skly­pe įren­gė­me au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, pės­čių­jų ta­ką, da­lį ša­li­gat­vio, iš­kel­da­mi tin­klus. Tai mums kai­na­vo apie 600 tūks­tan­čių li­tų.“

Pa­sak ver­sli­nin­ko, da­bar sa­vi­val­dy­bė­je nu­spręs­ta da­lį įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ati­duo­ti nau­jos J. Ma­tu­lai­čio gat­vės, ve­sian­čios nuo Vo­lun­gės gat­vės, tie­si­mui, o jos ruo­žą, kaip įva­žia­vi­mą į sa­vo pa­sta­tą, rengs „Aly­taus tur­gaus“ kai­my­nys­tė­je įsi­kū­rę ver­sli­nin­kai.

„Mū­sų in­dė­lis į mies­to su­tvar­ky­mą šio­je vie­to­je tam­pa nie­ko ver­tas, in­fra­struk­tū­ros plė­to­ji­mo su­tar­tis, pa­si­ra­šy­ta prieš de­šimt me­tų, taip pat nie­ko ver­ta. Pa­nai­ki­nus da­lį mū­sų įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, bus ap­sun­kin­tas įva­žia­vi­mas „Aly­taus tur­gu­je“ dir­ban­tiems smul­kie­siems ver­sli­nin­kams, ku­rių čia yra apie 40, ir pa­tiems klien­tams. Aš ne­su­pran­tu, kaip mū­sų kai­my­nys­tė­je pa­sta­tą pa­si­sta­čiu­siems ver­sli­nin­kams leis­ta jį sta­ty­ti ži­nant, kad jie ne­tu­rės sa­vo įva­žia­vi­mo į pa­sta­tą?“ – min­ti­mis da­li­jo­si Ž.Trei­gys. Jis tvir­ti­no, ne­ga­lin­tis pa­kęs­ti to­kių sa­vi­val­dy­bės veiks­mų ir net svars­tan­tis apie emig­ra­ci­ją.

Kaip sa­vo nuo­mo­nę pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ver­sli­nin­kas ant tri­jų mies­te jam pri­klau­san­čių pa­sta­tų įreng­to­se švies­len­tė­se ėmė skelb­ti apie vie­ti­nių po­li­ti­nių vei­kė­jų gru­puo­tę, ku­ri pla­nuo­ja pa­nai­kin­ti da­lį au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės prie Jaz­mi­nų gat­vė­s tur­ga­vietės, ir taip jį verčia kreip­tis į teis­mą ir iš­si­rei­ka­lau­ti mi­li­jo­ni­nius nuos­to­lius. Mat pa­si­ra­šy­to­je su­tar­ty­je dėl au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės įren­gi­mo nu­ma­ty­ta, jei „Glass Mar­ket“ pra­ran­da tei­sę nau­do­tis įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­le, sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­ja at­ly­gin­ti ben­dro­vės pa­tir­tus nuos­to­lius.

Ne­įvyk­dy­ta pa­ra­mos su­tar­tis, ne­ga­ran­tuo­ja­ma ir aikš­te­lė

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, bu­vęs šio sky­riaus ve­dė­jas Si­gi­tas Stumb­ras pa­tvir­ti­no, kad pri­tar­ta „Cel­sio“ pra­šy­mui prie „Aly­taus tur­gaus“ pa­sta­to įreng­ti da­lį nau­jos J. Ma­tu­lai­čio gat­vės per sa­vi­val­dy­bės tu­ri­mą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, ku­rios sta­ty­bą fi­nan­sa­vo „Glass Mar­ket“, ji tar­nau­tų kaip įva­žia­vi­mas į „Cel­siui“ pri­klau­san­tį skly­pą: „Ši ben­dro­vė da­bar nau­do­ja­si „Aly­taus pre­ky­bos“ įva­žia­vi­mu ir ga­li­mai už tai yra mo­ka­ma.“

J. Ma­tu­lai­čio gat­vė­je dau­giau pa­sta­tų nė­ra, iš­sky­rus „Cel­sio“ pa­sta­tą. S. Stumb­ras sa­kė, kad „Cel­sis“ sa­vo lė­šo­mis ke­ti­na su­pro­jek­tuo­ti J. Ma­tu­lai­čio gat­vę, o už sa­vo ir sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gus ją įrengs iki sa­vo pa­sta­to, už gat­vei ties­ti pa­nai­kin­tas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tas pas­ta­rų­jų tiek pat bus įreng­ta ša­lia J. Ma­tu­lai­čio gat­vės, jo­mis ga­lės nau­do­tis ir „Glass Mar­ket“ val­do­mo „Aly­taus tur­gaus“ klien­tai.

Sta­ty­bos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas pa­reiš­kė, kad ben­dro­vė „Glass Mar­ket“ yra ne­įvyk­džiu­si be­veik prieš de­šimt me­tų su sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šy­tos su­tar­ties dėl 500 tūkst. li­tų ski­ria­mos pa­ra­mos, to­dėl pra­ra­du­si ir sa­vi­val­dy­bės ga­ran­ti­ją dėl įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės nau­do­ji­mo.

Pa­vy­ko ap­si­gin­ti nuo sa­vi­val­dy­bės spau­di­mo

Iš tie­sų prieš de­šimt me­tų „Glass Mar­ket“ pa­si­ra­šė su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be dėl 500 tūkst. li­tų, kaip ne­at­ly­gin­ti­nos pa­ra­mos, sky­ri­mo sa­vi­val­dy­bei – jos in­fra­struk­tū­rai tvar­ky­ti. Ben­dro­vė tiek pi­ni­gų skir­ti sa­vi­val­dy­bei įsi­pa­rei­go­jo, nes ne­sant to­kios su­tar­ties mies­to ta­ry­ba ne­su­ti­ko de­ta­liuo­ju pla­nu su­jung­ti du „Glass Mar­ket“ val­do­mus skly­pus, nau­do­ja­mus „Aly­taus tur­gaus“ sta­ty­bai. Ta­čiau ben­dro­vė krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą dėl to­kios su­tar­ties pa­nai­ki­ni­mo, nes ji pa­si­ra­šy­ta ne ge­ra­no­riš­kai, o gre­siant eko­no­mi­niams pa­da­ri­niams, – jei skly­pas de­ta­liuo­ju pla­nu ne­bū­tų su­jung­tas, ben­dro­vė ne­bū­tų ga­lė­ju­si nau­do­tis „Aly­taus tur­gaus“ pa­sta­tu. Teis­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis 500 tūkst. li­tų pa­ra­mos su­tar­tis pri­pa­žin­ta ne­ga­lio­jan­čia, nes nu­sta­ty­ta, kad „Glass Mar­ket“ ją su­da­rė dėl eko­no­mi­nio spau­di­mo ar­ba, ki­taip ta­riant, re­ke­to, o ne sa­vo va­lia.

Iš sa­vi­val­dy­bės ben­dro­vei pri­teis­ta per 13 tūkst. li­tų už by­los nag­ri­nė­ji­mą su­mo­kė­to žy­mi­nio mo­kes­čio ir pa­tir­tų ad­vo­ka­to iš­lai­dų. Sa­vi­val­dy­bė Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mo aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui ne­skun­dė, sku­bė­jo „Glass Mar­ket“ pa­deng­ti pri­teis­tas teis­mo iš­lai­das, ant­raip val­džios ins­ti­tu­ci­jos du­ris bū­tų pra­dė­ję vars­ty­ti ant­sto­liai. Tad sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams da­bar pri­si­min­ti šios ben­dro­vės ne­įvyk­dy­tą pa­ra­mos su­tar­tį var­gu ar reik­tų, nes ji yra teis­mo pa­nai­kin­ta. O dėl „Glass Mar­ket“ įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės prie „Aly­taus tur­gaus“ ši ben­dro­vė su sa­vi­val­dy­be tu­ri su­tar­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. Ž. Trei­giui nu­spren­dus by­li­nė­tis dėl da­lies šios aikš­te­lės pa­nai­ki­ni­mo sa­vi­val­dy­bei ga­li tek­ti at­ly­gin­ti ne­ma­žus ver­sli­nin­ko pa­tir­tus nuos­to­lius.

delfi.lt inf.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą