Patvirtinta miesto ateitis – taryba pritarė Alytus 2030 metais planui

Alytaus miesto savivaldybės taryba pritarė Alytus 2030 metais planui – sausio 28 d., Tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės strateginis plėtros iki 2030 metų planas. 

Patvirtintas Alytaus strateginis plėtros iki 2030 metų planas yra kompleksinis teisinis strateginio planavimo dokumentas, kuriuo yra nustatyta bendroji Alytaus miesto savivaldybės plėtros strategija iki 2030 metų: plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės strategijai įgyvendinti bei įgyvendinimo etapai. 

Plano rengimo metu atliktos analizės padėjo nustatyti dabartinę miesto vietą ir reikšmę šalies ekonominiame bei socialiniame gyvenime, įvertinti plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę savivaldybės vykdomai politikai, nustatyti vidinius ir išorinius miesto aplinkos veiksnius, darančius didžiausią poveikį miesto konkurencingumui ir patrauklumui. Organizuojant gyventojų nuomonės tyrimus ir viešąsias diskusijas, į plano rengimą buvo įtraukta ir miesto gyventojų nuomonė bei lūkesčiai, taip pat sudarytos penkios teminės darbo grupės, kurių susitikimų metu buvo sprendžiami miestui aktualūs probleminiai klausimai, generuojamos idėjos, padėsiančios kurti nuoseklią miesto plėtrą.

Plane numatytas 2030-ųjų rezultatas – Alytus – tvariai augantis galimybių miestas. Siekiant įgyvendinti šią viziją, strateginiame plėtros plane yra numatyti 2 prioritetai, 6 tikslai, 21 uždavinys ir 119 priemonių.

Bendras2

Pirmuoju prioritetu – Patogus miestas, siekiama kurti miestą, kuriame norisi būti ir augti. Šiuo prioritetu bus siekiama spręsti nuolatinio gyventojų mažėjimo, nepatrauklios miesto viešosios infrastruktūros ir architektūrinio vaizdo, prastėjančios gyventojų sveikatos ir didėjančios socialinės atskirties, nepakankamo dėmesio klimato kaitai ir žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimo problemas. Įvertinus miesto stiprybes ir galimybes tvariai ir efektyviai įgyvendinti pokyčius lemiančius sprendimus, šiam prioritetui pasiekti yra iškelti 3 tikslai, kuriems įgyvendinti numatytos 76 priemonės. Numatytos priemonės apima socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros ir sveikatinimo, viešosios erdvės, susisiekimo infrastruktūros (pėsčiųjų ir dviračių takų, gatvių), vandentvarkos, gamta pagrįstų miesto sprendimų diegimo, vystant miesto infrastruktūrą, energijos efektyvumo didinimo (viešųjų pastatų ir daugiabučių renovacijos, gatvių apšvietimo, saulės energijos panaudojimo viešajam sektoriui) ir viešojo transporto sritis.

I prioritetas

Antrasis prioritetas – Galimybių miestas, orientuotas į miesto, kuriame kiekvienas, augindamas save, padeda kitiems, kūrimą. Šis prioritetas suformuluotas siekiant spręsti nepatrauklios viešosios infrastruktūros, nepakankamo ekonominės aplinkos patrauklumo, švietimo aplinkos netolygumo, nepakankamo bendradarbiavimo ir miesto patrauklumo, miesto identiteto nebuvimo problemas. Esamos miesto stiprybės sudaro tinkamas galimybes spręsti minėtąsias problemas, todėl šiam prioritetui pasiekti plane iškelti 3 tikslai, kuriems įgyvendinti numatytos 43 priemonės, apimančios bendruomeniškumo skatinimo, savivaldos stiprinimo, švietimo (formalaus ir neformalaus, profesinio, aukštojo mokslo), kultūros, sporto ir rekreacijos, turizmo, pasiekiamumo, investicijų pritraukimo, verslo plėtros skatinimo sritis. 

II prioritetas

Alytaus miesto savivaldybės strateginiam plėtros iki 2030 metų planui įgyvendinti bus naudojamos savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos lėšos, jos apima privačias lėšas, kitų finansavimo mechanizmų lėšas ir t.t. 

Parengtame plane numatytos už plano įgyvendinimą atsakingos institucijos, įstaigos, organizacijos ir struktūriniai padaliniai; išskirta strateginio plėtos plano įgyvendinimo stebėsenos sistema, kurią sudaro kiekybinių ir kokybinių vertinimo rodiklių sistema. 

Patvirtintas strateginis plėtros planas buvo pradėtas rengti 2020 m. balandžio mėnesį, padedant  UAB „Eurointegracijos projektai“ strateginio valdymo konsultantams. 

Strateginio plėtros plano rengėjų informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą