Svarbu žinoti naudojantiems augalų apsaugos produktus

Gegužę žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotas žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašas. Supažindiname su pagrindiniais ūkininkams aktualiais pakeitimais.

Žemės ūkio veiklos valdymo ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų turi laikytis žemės ūkio veiklos subjektai, siekiantys gauti paramą tiesioginėmis išmokomis bei paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Taip pat šie reikalavimai yra aktualūs pareiškėjams, tęsiantiems įsipareigojimus pagal 2007–2013 metų programinio laikotarpio priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ bei „Miškų aplinkosaugos išmokos“.

Atkreipiame ūkininkų dėmesį į gegužę patvirtintus svarbius minėto aprašo pakeitimus.

Teisingi duomenys

Tai, kad pareiškėjai pildydami paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką (tiesioginių išmokų paraišką) privalo pateikti duomenis apie praėjusiais metais valdoje panaudotų organinių ir mineralinių trąšų kiekius, nėra nauja. Akcentuojama, kad pateikti duomenys turi būti teisingi.

Mažiau pildomų žurnalų

Nuo šiol tiek naudojant profesionaliajam, tiek neprofesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus bus pildomas vienas augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalas (popierinė arba Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje elektronine versija). Žurnalas turi būti užpildytas ne vėliau kaip per 24 val. nuo augalų apsaugos produktų panaudojimo.

Neprofesionalieji augalų apsaugos produktų naudotojai susipažinimo su darbo saugos reikalavimais faktą patvirtina Trąšų ir kalkinimo medžiagų naudojimo apskaitos žurnale, kurio formą nuo šiol jie gali rasti KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių 2 priede.

Augalų apsaugos produktų saugojimas

Apraše patikslinti reikalavimai profesionaliesiems augalų apsaugos produktų naudotojams dėl šių produktų saugojimo. Augalų apsaugos produktai turi būti saugomi rakinamuose pavojingumo ženklais paženklintose pagalbinio ūkio paskirties pastatuose arba jų patalpose, arba šiose patalpose esančiose atskirose rakinamose įspėjamaisiais pavojingumo ženklais paženklintose dėžėse ar spintose.

Patalpose, kuriose laikomi profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, draudžiama laikyti maistą, pašarus ir gyvūnus. Be to, jose privalo būti talpyklos su natūraliais (smėliu, pjuvenomis, durpėmis) ar sintetiniais sorbentais, kurie naudojami išsipylusiems ar išsibarsčiusiems augalų apsaugos produktams sugerti ir taip jų taršai apriboti.

Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos

Atkreipiame dėmesį, kad augalų apsaugos produktus draudžiama naudoti vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose. Reikalavimai nustatyti Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose.

NMA informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą