Informacija socialiai remtiniems gyvūnų augintojams bei gyvūnų globėjams

Socialiai remtini asmenys bei gyvūnų globėjai, laikantys šunis, kates bei šeškus, atvestus iki 2021m. gegužės 1 d., gali gauti kompensaciją už ženklinimo mikroschemomis bei registracijos Gyvūnų augintinių registre (Augintinių registras) paslaugą. Kompensuojama ne daugiau kaip 15Eur (įskaitant PVM) už vieno gyvūno augintinio ženklinimo ir registravimo paslaugas. Į šią sumą įskaičiuota gyvūnui augintiniui ženklinimo metu įvestos mikroschemos kaina bei išlaidos, patirtos už suteiktas gyvūno augintinio ženklinimo ir registravimo paslaugas.

 

Gyvūnų ženklinimo ir registravimo Augintinių registre paslaugą teikti turi teisę veterinarijos gydytojas, turintis veterinarijos praktikos licenciją, arba asmuo, baigęs kačių, šunų ir šeškų ženklinimo ir jų duomenų teikimo Augintinių registrui mokymus ir turintis mokymų baigimo patvirtinimo dokumentą (Paslaugos teikėjas).

Kai gyvūnai paženklinti ir užregistruoti nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d., prašymą dėl kompensacijos NMA teikia socialinės pašalpos gavėjas ar gyvūnų globėjas, o kai gyvūnai yra paženklinti ir užregistruoti nuo 2021 m. gruodžio 31 d. iki 2022 m. gegužės 1 d., prašymą dėl kompensacijos NMA teikia Paslaugos teikėjas.

1. Kai gyvūnai yra paženklinti ir užregistruoti nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31d.

Kompensacija gali būti skirta už gyvūnų, atvestų iki 2021 m. gegužės 1 d., ženklinimą ir registraciją Augintinių registre. Prašymai priimami iki 2022 m. gegužės 1 d. Privalomo ženklinimo ir registravimo Augintinių registre paslaugos, suteiktos nurodytu laikotarpiu, bus kompensuojamos iki 2022 metų pabaigos.

Socialinės pašalpos gavėjams

Gali būti kompensuojamos išlaidos už ne daugiau kaip 3 augintinius, atvestus iki 2021 m. gegužės 1d. Socialiai remtinas asmuo turi pateikti:

pažymą, patvirtinančią socialinės pašalpos jam skyrimą ir išduotą tos savivaldybės administracijos, kuri skyrė socialinę pašalpą (asmeniui skirtos socialinės pašalpos skyrimo laikotarpis ar socialinės pašalpos skyrimo laikotarpio dalis turi patekti į laikotarpį nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. gegužės 1 d.);

prašymą kompensuoti išlaidas už privalomojo gyvūnų ženklinimo ir registravimo Augintinių registre paslaugą laikotarpiu nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

Nurodytus dokumentus (arba jų skaitmenines kopijas) galima pateikti vienu iš būdų:

paštu;

elektroniniu paštu adresu dokumentai@nma.lt;

tiesiogiai atvykus į NMA.

Išlaidų kompensavimo socialinės pašalpos gavėjams tvarka

ŽŪIKVC pateikia NMA socialinės pašalpos gavėjų, kurių gyvūnai augintiniai buvo paženklinti ir užregistruoti Augintinių registre laikotarpiu nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2021m. gruodžio 31 d., sąrašą.

NMA ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sąrašo gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų išmokėjimo ir jas išmoka socialinės pašalpos gavėjui žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

NMA išlaidų nekompensuoja, jeigu prašyme nurodyti gyvūnai nebuvo įregistruoti Augintinių registre laikotarpiu nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31d.

Kompensuojamų išlaidų suma atitinkamai sumažinama, jeigu prašyme įrašytų gyvūnų augintinių skaičius yra didesnis nei 3 arba prašyme įrašyta suma yra didesnė nei 15 Eur (įskaitant PVM) už vieno gyvūno augintinio ženklinimo ir registravimo paslaugas.

Gyvūnų globėjams

Gyvūnų globėjų sąrašas skelbiamas Maisto ir veterinarijos tarnybos puslapyje. Gyvūnų globėjas turi pateikti:

prašymą kompensuoti išlaidas už privalomojo gyvūnų ženklinimo ir registravimo Augintinių registre paslaugą (Aprašo 1 priedas);

Paslaugos teikėjo išrašytą sąskaitą (-as) faktūrą (-as) arba PVM sąskaitą (-as) faktūrą (-as), taip pat išlaidų apmokėjimą patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us);

 

Nurodytus dokumentus (arba jų skaitmenines kopijas) galima pateikti vienu iš būdų:

paštu;

elektroniniu paštu adresu dokumentai@nma.lt;

tiesiogiai atvykus į NMA.

Išlaidų kompensavimo gyvūnų globėjams tvarka

ŽŪIKVC pateikia NMA paženklintų ir užregistruotų globėjų augintinių sąrašą.

NMA patikrina gyvūnų globėjo prašyme esančių duomenų atitikį globėjų augintinių sąraše esantiems duomenims bei gyvūnų globėjo pateiktus dokumentus.

Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo gyvūnų globėjo prašymo pateikimo dienos gavimo NMA priima sprendimą dėl lėšų išmokėjimo ir jas išmoka gyvūnų globėjui žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

Kompensuojamų išlaidų suma atitinkamai sumažinama arba išlaidos nekompensuojamos, jeigu:

gyvūnų globėjo prašyme suma yra didesnė nei 15 Eur (įskaitant PVM) už vieno gyvūno augintinio ženklinimo ir registravimo paslaugas;

gyvūnų globėjo prašyme suma yra didesnė lyginant su pateiktuose dokumentuose įrašyta suma;

jeigu NMA paprašius pateikti su išmokėta / prašoma išmokėti išlaidų kompensavimo suma susijusią informaciją bei dokumentus, gyvūnų globėjas per nustatytą terminą nepateikia prašomų dokumentų ar juos pateikia ne visus.

2. Kai gyvūnai augintiniai ženklinami ir registruojami laikotarpiu nuo 2021 m. gruodžio 31 d. iki 2022 m. gegužės 1 d.

Socialinės pašalpos gavėjas ar gyvūnų globėjas dėl jo laikomų gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo kreipiasi į pasirinktą Paslaugos teikėją. Prašymą dėl kompensacijos NMA gali teikti tik Paslaugos teikėjas.

Kompensacija už gyvūnų augintinių paženklinimo ir įregistravimo Augintinių registre suteiktas paslaugas išmokama Paslaugos teikėjui – veterinarijos gydytojui, turinčiam veterinarijos praktikos licenciją, arba asmeniui, baigusiam kačių, šunų ir šeškų ženklinimo ir jų duomenų teikimo Augintinių registrui mokymus ir turinčiam mokymų baigimo patvirtinimo dokumentą.

Paslaugos teikėjui išmokama kompensacija už socialinės pašalpos gavėjams ar gyvūnų globėjams nuo 2021 m. gruodžio 31 d. iki 2022 m. gegužės 1 d. suteiktas gyvūnų augintinių paženklinimo ir įregistravimo paslaugas.

Išlaidų kompensavimo Paslaugos teikėjams tvarka

Socialinės pašalpos gavėjas kreipiasi į Paslaugos teikėją ir jam pateikia pažymą, patvirtinančią socialinės pašalpos jam skyrimą;

Paslaugos teikėjas Augintinių registre patikrina, kiek augintinių gyvūnų buvo paženklinta ir užregistruota laikotarpiu nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. gegužės 1 d.

Paslaugos teikėjas paženklina ir registruoja gyvūnus augintinius. Bendras paženklintų ir užregistruotų gyvūnų augintinių skaičius negali būti didesnis kaip 3.

Gyvūnų globėjai kreipiasi į Paslaugos teikėją. Gyvūnų globėjams neribojamas ženklinamų ir registruojamų gyvūnų augintinių skaičius.

Paslaugos išrašo sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą socialinės pašalpos gavėjui ar gyvūnų globėjui.

Paslaugos teikėjas pateikia NMA užpildytą ir pasirašytą prašymą (Aprašo 4 priedas). Skaitmeninė prašymo forma arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas prašymas NMA siunčiamas elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.

Paslaugos teikėjo prašymas už praėjusį mėnesį teikiamas NMA iki kiekvieno mėnesio 10 d.

ŽŪIKVC iki kiekvieno mėnesio 10 d. NMA raštu pateikia Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų sąrašą.

NMA patikrina Paslaugos teikėjo prašyme nurodytus duomenis ir iki kito mėnesio 10 d. priima sprendimą dėl lėšų išmokėjimo ir jas išmoka Paslaugos teikėjui žemės ūkio ministro nustatyta tvarka, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Kompensuojamų išlaidų suma atitinkamai sumažinama arba išlaidos nekompensuojamos, jeigu:

Paslaugos teikėjo prašyme įrašyta suma yra didesnė nei 15 Eur (įskaitant PVM) už vieno gyvūno augintinio ženklinimo ir registravimo paslaugas;

Paslaugos teikėjo prašymo duomenys neatitinka socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų sąraše nurodytų, tokiu atveju NMA apskaičiuoja kompensuojamų išlaidų sumą, vadovaudamasi sąraše pateikta informacija;

jeigu, NMA paprašius pateikti su išmokėta / prašoma išmokėti išlaidų kompensavimo suma susijusią informaciją bei dokumentus, Paslaugos teikėjas per nustatytą terminą nepateikia prašomų dokumentų ar pateikia ne visus.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą