Dėl Alytaus rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2021 m. programos įgyvendinimo

Alytaus rajono savivaldybės administracija pakartotinai kviečia darbdavius teikti paraiškas Alytaus rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2021 m. programai įgyvendinti pagal priemonę „Darbo užmokesčio dalinis kompensavimas (60 proc.) darbdaviams, įdarbinusiems rajono bedarbius“.

Paraiškas gali teikti Alytaus rajono savivaldybės darbdaviai: viešosios įstaigos, verslo įmonės, bendruomenės, kitos ne pelno siekiančios organizacijos, kurios registruotos ir vykdo veiklą Alytaus rajone, Alytaus rajono gyventojai, vykdantys veiklą pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, ūkininkai, įregistravę savo ūkį Alytaus rajone.

Asmenys, dalyvausiantys šioje Programos priemonėje, bus atrenkami laikantis šių prioritetų:

- vyresni kaip 40 metų;

- piniginės socialinės paramos gavėjai;

- nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra.

Pirmenybė dalyvauti programoje teikiama darbdaviams, kurie:

- pasibaigus asmens ar kelių asmenų dalyvavimo programoje trukmei, įsipareigos įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį bent vieną ar daugiau tų pačių programos dalyvių;

- pasibaigus asmens ar kelių asmenų dalyvavimo programoje trukmei, įsipareigos įdarbinti pagal terminuotą darbo sutartį ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui bent vieną ar daugiau tų pačių programos dalyvių.

Darbdaviams, kurie bus atrinkti ir įdarbins Užimtumo tarnybos Alytaus skyriaus siųstus rajono bedarbius, už įdarbintą bedarbį numatoma mokėti darbo užmokesčio (60 proc.) kompensaciją už įdarbinto bedarbio faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį (įskaitant SODRĄ) ir piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas (įskaitant SODRĄ).

Programos dalyvių laikino darbo trukmė iki 6 mėnesių. Planuojama darbų pabaiga ne ilgiau kaip iki 2021-11-30.

Darbdavys, pageidaujantis dalyvauti atrankoje, savivaldybei turi pateikti:

1. Laisvos formos prašymą dėl dalyvavimo Užimtumo didinimo 2021 m. programoje.

2. Registravimo arba leidimo verstis veikla dokumentų kopijas (netaikoma juridiniams asmenims ir asmenims, vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą).

3. Išsamiai užpildytą paraišką – paraiška,

4. Lėšų poreikio apskaičiavimo lentelę – lentelė,

5. Pareiškėjo deklaraciją – deklaracijos forma.

Atsidarę dokumentus, išsaugokite reikalingas formas ar priedus, užpildykite ir pateikite.

Atkreipiame dėmesį, kad darbdaviai turi registruotis Užimtumo tarnyboje ir tapti elektroninių paslaugų vartotojais. Įdarbinto asmens terminuotą darbo sutartį pristatyti Užimtumo tarnybai.

Paraiškos su kitais dokumentais priimamos iki š. m. gegužės 20 d. 12.00 val. el. paštu info@arsa.lt arba paštu Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, 62135 Alytus. Informacija teikiama Turto valdymo skyriuje, tel.: (8 315) 74 760, 55 538.

Alytaus rajono savivaldybės administracija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą